โดย:ทองพูล บัวศรี, แววรุ้ง สุบงกฎ
วันที่:August 16, 2012

สภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กเร่ร่อน เปรียบเทียบชีวิตของเด็กเร่ร่อนเหมือนกับ “นกขมิ้นเหลืองอ่อน ค่ำไหนนอนนั่น” สภาพที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กเร่ร่อน รวมถึงแนวโน้มความเสี่ยงที่เด็กเร่ร่อนต้องประสบ ภายใต้คำจำกัดความสั้นๆ ที่กล่าวถึงเด็กเร่ร่อนไว้ว่า “คือกลุ่มเด็กไร้ที่พึ่งพาอาศัยอย่างเป็นสุข มีวิถีชีวิตที่ขาดเสียซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการครองชีวิต และยังดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างไร้สวัสดิภาพใดๆ ทั้งยังเสี่ยงต่อการกระทำและใช้เป็นเครื่องมือในทางที่ผิด”

ที่มา: http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=draco-rt&month=07-2009&date=28&group=2&gblog=21

Download (PDF, 1.06MB)

Comments are closed.