บทความชิ้นนี้ อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทกุล อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำเครื่องมือประเมินตนเองขององค์กรการเงินชุมชนรากฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจชุมชน

เนื้อหาเป็นการสรุปข้อค้นพบจากสนามวิจัย ได้แก่ ภูมิทัศน์องค์กรการเงินรากฐาน ประเภทขององค์กรการเงินชุมชนรากฐาน การสรุปสถานภาพของประเภทองค์กรด้วยตัวชีวัดมิติทางด้านการเงินและตัวชี้วัดมิติทางสังคม และทิ้งท้ายด้วยประเด็นย้อนแย้งที่ต้องพิจารณา เรื่องรูปแบบสวัสดิการ การลงทุน ภาระต้นทุน ขอบเขตการให้บริการ และรูปแบบสวัสดิการ

Download (PDF, 432KB)

Comments are closed.