คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธาน ได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารนี้ขึ้น เพื่อเป็นแผนแม่บทที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับการจัดด้านอาหารของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ในมิติต่างๆ ทั้งความมั่นคงด้านอาหาร คุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนอาหารศึกษา

Comments are closed.