โดย:วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
วันที่:July 31, 2012

นำเสนอใน 4 เรื่อง สถานภาพเกษตรกรรมไทยที่มีลักษณะการพัฒนาแบบทวิลักษณ์ สาเหตุของปัญหา แนวโน้มและปัจจัยที่กำหนดอนาคต และอนาคตของเกษตรกรรมไทย
นอกจากนั้นยังได้นำเสนอถึงผลพวงจากระบบการผลิตที่พึ่งพาสารเคมี การเปิดเสรีการค้า พันธุวิศวกรรมเกษตร รวมถึงวิถีการผลิตแบบชีววิถี

http://region4.prd.go.th/images/article/news13236/n20120304160555_256143.jpg

Download (PDF, 2.05MB)

Comments are closed.