โดย:นิพนธ์ พัวพงศกร
วันที่:July 31, 2012

จากงานสัมมนาเรื่องภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563 จัดโดยสถาบันคลังสมอง ผู้นำเสนอจัดประเด็นออกเป็น 4 ส่วน คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรไทย ทรัพยากรในภาคเกษตรจะเป็นอย่างไร ตลาดสินค้าเกษตรในอนาคต ไทยควรผลิตและส่งออกสินค้าชนิดใด และนโยบายที่ควรทำและไม่ควรทำ

http://standeyo.com/NEWS/10_Food_Water/10_Food_Water_pics/100107.Thai.farmer.jpg

Download (PDF, 2.05MB)

Comments are closed.