V-Book

มัลติมีเดีย

ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา: ด้านเศรษฐกิจ

โดย: บท: สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม , คลิปวิดีโอ: กระต่ายตื่นตัว

ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีหลายมิติ และหลากมุมมองในการแก้ไข ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพานี้จึงพยายามทำให้เห็นภาพรวมของความเหลื­่อมล้ำให้เข้าใจง่าย­ที่สุด เพื่อพวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันคิดและหาทางออกสู่อนาคตที่เป็นธรร­มและยั่งยืน โดยเฉพาะ การกระจายประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาและสาธารณสุข การปรับปรุงโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงอิสรภาพในการใช้สิทธิพลเมือง และสิทธิเสรีภาพอื่นๆ

หนังสือ

ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา: ด้านเศรษฐกิจ

โดย: บท: สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม , คลิปวิดีโอ: กระต่ายตื่นตัว

ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีหลายมิติ และหลากมุมมองในการแก้ไข ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพานี้จึงพยายามทำให้เห็นภาพรวมของความเหลื­่อมล้ำให้เข้าใจง่าย­ที่สุด เพื่อพวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันคิดและหาทางออกสู่อนาคตที่เป็นธรร­มและยั่งยืน โดยเฉพาะ การกระจายประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาและสาธารณสุข การปรับปรุงโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงอิสรภาพในการใช้สิทธิพลเมือง และสิทธิเสรีภาพอื่นๆ