องค์ความรู้

  The Associated risk of Complimentary Essays Paper Samples, Subject areas and Illustrations Via the internet

  What Every person Dislikes About Complimentary Essays Papers On the internet and Why The idea is now one of the most worthwhile mental home. Now you’ve in fact described your target you might be ready to go. It would not be to the edge to become dishonest when you may possibly enter a college and […]

  Effortless method to get professional essays

  Decide the professional essays properly with us A big competition involving paper writing companies future students makes you be the most beneficial amongst them. And it truly is the masterpiece to create the remarkable application. An application which can open your character within a complete extent of the power. It is actually imperative for any […]

  Find out how to get a perfect admission?

  Seasoned professional essay writers All of us know this fierce, heavy feeling when you understand that you forgot about homework assignments. You just get started considering what you’ll be able to do within this circumstance. You can not hold calm and start panicking, it truly is the worst day ever. You cannot close your eyes […]

  What exactly are Values of the Two-Year College.

  State-of-the-art education with this country is immediately turning into a necessity in the business enterprise team rather than an extravagance. Inside previous the consumers who had a secondary university exercising even now experienced the prospect to fabricate a first-class environment for by themselves and their families. Those people days are efficiently becoming an extra dieing […]

  บทบาทของรัฐในการสนับสนุนธุรกิจหนังสือ และ การปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระ

  การเติบโตของอุตสาหกรรมหนังสือคือตัวชี้วัดคุณภาพของสังคม ในประเทศไทย ธุรกิจหนังสือมีผู้ผลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่มีอำนาจในตลาดค่อนข้างมากและเป็นผู้เล่นหลัก แม้ว่าผู้ผูกขาดเหล่านี้จะผลิตหนังสือออกมาเป็นจำนวนมากและทำให้ตลาดหนังสือคึกคัก แต่กระนั้นสภาพการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลเสียอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมทางปัญญาของสังคม

  งานวิจัยชิ้นนี้ได้มุ่งสำรวจตัวอย่างและประสบการณ์การปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระในต่างประเทศรวมถึงบทบาทของรัฐในธุรกิจหนังสือเป็นสำคัญ ด้วยหวังว่าจะนำบทเรียนต่างๆ มาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปและส่งเสริมธุรกิจหนังสือของไทยให้เติบโตไปในทิศทางที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

  กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย

  รายงานสำรวจองค์ความรู้ชิ้นนี้มุ่งสำรวจกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย ทั้งในแง่แนวคิด ความสำคัญ ความเป็นมา หลักเกณฑ์วิธีการ รวมถึงประเมินสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ยังมุ่งศึกษากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศอังกฤษซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การสร้างแรงจูงใจให้คู่พิพาทรวมถึงผู้ไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการ รวมถึงมุ่งนำเสนอข้อเสนอเพื่อยกระดับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย

  การปฏิรูประบบผลตอบแทนครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครู

  ความบกพร่องในระบบผลตอบแทนครูเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพครูตกต่ำ ที่ผ่านมาระดับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของครูไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วงปี 10 ปีที่ผ่านมา แต่ผลสัมฤทธิทางการศึกษาของนักเรียนกลับลดลง บทเรียนสำคัญจากความล้มเหลวของการปฏิรูปข้างต้นคือการเพิ่มระดับเงินเดือนหรือผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวมิอาจยกระดับคุณภาพครูและผลการเรียนของนักเรียนได้

  รายงานสำรวจองค์ความรู้ชิ้นนี้มุ่งสำรวจปัญหาในระบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวทางการปฏิรูปผลตอบแทนในต่างประเทศ รวมถึงมุ่งเสนอข้อเสนอเบื้องต้นต่อการปฏิรูประบบผลตอบแทนของครูให้เชื่อมโยงกับความสามารถของและผลการเรียนของนักเรียน รวมถึงจูงใจครูให้พัฒนาคุณภาพการสอนของตน

  ภาษีมรดกกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

  ภาษีมรดกช่วยกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรมได้หรือไม่? ภาษีมรดกสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือ? เพื่อตอบคำถามดังกล่าว เราอาจต้องหันไปศึกษาตัวอย่างและประสบการณ์จากต่างประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกทั้งในแง่ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปฏิบัติที่ดี ก่อนจะนำบทเรียนที่ได้มาพัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะสำหรับการจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศไทย

  รายงานการศึกษาเล่มนี้มุ่งศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษีมรดก ตัวอย่างการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ ประเด็นถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับภาษีมรดก ผลการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ และบทสรุปว่าด้วยภาษีมรดกกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

  นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม

  “นโยบายสาธารณะ” มีผลกระทบอันเป็นสาธารณะ กล่าวคือ กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก แต่บ่อยครั้งอำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะกลับผูกขาดอยู่ในมือผู้คนเพียงจำนวนหนึ่ง ในขณะที่ประชาชนทั่วไปมักถูกละเลย

  รายงานชิ้นนี้มุ่งสำรวจแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านการสำรวจกรณีศึกษาจากต่างประเทศ อันได้แก่ กระบวนการสมัชชาประชาชน การลงฉันทามติ และ สมัชชาองค์การอนามัยโลก เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดพื้นที่กระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นต้องการกระบวนการขับเคลื่อนที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่แตกต่างกันออกไป

  แนวคิดเรื่องชุมชนนิยมกับการสร้่างเสริมเสรีภาพ

  รายงานชิ้นนี้มุ่งสำรวจวิวาทะในระดับสากลระหว่างนักคิดที่สนับสนุนแนวคิดชุมชนนิยมและผู้ที่วิพากษ์แนวคิดดังกล่าวผ่านมุมมองเรื่องเสรีภาพ โดยมุ่งสำรวจทั้งในประเด็นเรื่องการรักษาวัฒนธรรม สิทธิชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อนำเนื้อหาข้อถกเถียงดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบพิจารณาแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย รวมถึงนำเสนอหนทางเชื่อมร้อยแนวคิดดังกล่าวเข้ากับแนวคิดการสร้างเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของผู้คน

  เมนูคอร์รัปชัน

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำเสนอเมนูคอร์รัปชัน เสิร์ฟเรื่องราวทุจริตและการแสวงหาผลประโยชน์ พร้อมภาพอินโฟกราฟฟิคทานง่ายๆ ทั้งหมด 35 คดี

  คู่มือองค์กรการเงินชุมชน

  สังคมที่ดีย่อมเกิดจากรากฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งองค์กรการเงินชุมชนถือเป็นหนึ่งในฐานรากที่สำคัญ

  “คู่มือองค์กรการเงินชุมชน” เล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กรการเงินของชุมชน ทั้งความรู้ภาคทฤษฎีในการบริหารจัดการและประสบการณ์ภาคปฏิบัติของกลุ่มการเงินต่างๆ เช่น การจัดทำบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยแนะแนวทางในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่องค์กรการเงินต่างๆ ต้องเผชิญ

  การบริหารองค์การการเงินให้มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างแหล่งทุนที่เข้าถึงได้ง่ายและราคาถูกสำหรับชาวบ้าน สร้างหลักประกันสังคมให้แก่สมาชิกยามคับขัน และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น

  โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม

  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. คือองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการด้านแพร่ภาพกระจายเสียงและโทรคมนาคม โดยมีจุดมุ่งหมายคือการมุ่งสร้างการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมในกิจการสื่อสารของไทย สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย และคุ้มครองประชาชนทั้งในฐานะผู้บริโภคและพลเมือง

  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการปฏิบัติงานของ กสทช. มีหลายประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไร้ประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส หรือขัดต่อเจตนารมณ์ในการจัดตั้ง “โครงการติดตามนโยบายสื่อเเละโทรคมนาคม” (NBTC Policy Watch) คือโครงการที่มุ่งศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบนโยบายและกระบวนการทำงานของ กสทช. รวมถึงทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนให้การทำงานของ กสทช. บรรลุจุดมุ่งหมายตั้งต้นและสนับสนุนผลประโยชน์สาธารณะ

  การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทย: รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์

  ‘การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทย: รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์’ นำเสนอบทสำรวจกรณีศึกษาแนวทางการกำหนดขอบเขตตลาดที่เหมาะสมในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร, บทวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในแง่ขอบเขตและโครงสร้างตลาด แนวโน้มการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บทบาทการกำกับดูแลของภาครัฐ และ ผลประกอบการ, และรายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในแง่พัฒนาการ โครงสร้างตลาด พฤติกรรมและสภาพการแข่งขัน และ ผลประกอบการ

  ประชาธิปไตยของฉัน ของท่าน และของเธอ

  “การเมืองของการนิยามและการเขียนประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยจะยังคงไม่จบง่ายๆ และจะอยู่กับเราไปอีกนาน เพราะที่ใดมีการครอบงำที่นั่นก็มีการต่อต้าน และไม่มีวันที่ประชาธิปไตยจะเหลือความหมายเดียวตามที่ใจใครต้องการ ไม่ว่าจะบีบบังคับกันอย่างไร คำนิยามที่ไม่ถูกใจก็จะยังหาทางเล็ดลอดและเผยแพร่ต่อไปตามช่องทางที่พอมีทั้งบนดินและใต้ดิน แถมตามหลอกหลอนให้เราหงุดหงิดอยู่เรื่อยไป” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก “ประชาธิปไตยของฉัน ของท่าน และของเธอ”)

  สงครามศักดิ์สิทธิ์ในห้วงวิกฤต

  ภายหลังแซม โฮส ผู้ถูกป้ายสีว่าเป็น ‘ไอ้มืด’ ผู้สังหารเจ้านายตนเองถูกจับได้ “เหล่าคนขาวตัดหู นิ้วมือ และอวัยวะเพศ เลาะผิวหน้าออก บางคนก็เอามีดแทงซํ้า แล้วร่วมเฝ้ามองร่างกายของโฮสถูกเผาทั้งเป็นอย่างสะใจ ท่ามกลางเสียงกรีดร้องโหยหวน และเนื้อตัวที่บิดงอไปมาตามแรงเพลิง”

  เราแน่ใจได้หรือไม่ว่ามนุษย์ทุกวันนี้เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีต เรามี ‘สติ’ และ ‘ปัญญา’ มากกว่าแต่ก่อน และเราเลิก “ด่วนพิพากษาตัดสินผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมด้วยตาชั่งที่สร้างขึ้นจากอัตตาและอคติของตน” แล้วแทนที่ด้วยการ “พยายามเข้าใจคนอื่น มีเมตตาต่อคนอื่น และเคารพในความแตกต่างหลากหลายหลากสีสัน”

  ในเมื่อจวบจนปัจจุบัน ทุกครั้งที่วิกฤติเริ่มขึ้นแทบทุกคนยังคงคิดว่า “กำลังสู้รบอยู่ในสงครามศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตนเป็นนักรบแห่งความถูกต้อง ความดี ความงาม ความจริง”

  ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งเเวดล้อม

  ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงกันนั้นไม่ใช่ปัญหาทางกายภาพที่แยกขาดจาก “คน” หรือ “สังคม” การที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากขึ้นมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมโดยเฉพาะการทำให้เกิด “ความขัดแย้ง” เช่น เมื่อโรงงานปลดปล่อยมลพิษออกมาสู่สิ่งแวดล้อม คนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานก็จะเจ็บป่วย ชุมชนรอบโรงงานก็จะเกิดความขัดแย้งกับตัวโรงงาน หรือเมื่อรัฐเข้าไปจัดการกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรส่วนกลาง ย่อมก่อให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์ของผู้ที่ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอยู่เดิมและกลายมาเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐและเอกชน

  ความขัดแย้งจากกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วมักดำเนินเข้าไปสู่ “กระบวนการยุติธรรม” คำถามสำคัญคือกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีคุณสมบัติหรือรูปแบบซึ่งเอื้ออำนวยให้รัฐ กลุ่มทุน หรือชาวบ้านร้านตลาดผู้ได้รับผลกระทบกันแน่ แบ๊งค์ งามอรุณโชติมุ่งตอบคำถามดังกล่าวโดยดำเนินการสำรวจเอกสารคำพิพากษาจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ แล้วนำมาพิจารณาประมวลบทสรุป ติดตามเรื่องราวของความยุติธรรม คำพิพากษา และปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ที่นี่

  ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย

  การบังคับใช้ภาษีผลได้จากทุนจะ “มุ่งจัดเก็บจากกลุ่มคนมีรายได้สูงเป็นหลัก ซึ่งสามารถปรับปรุงระบบภาษีไทยให้มีลักษณะการจัดเก็บอัตราก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ นอกจากนั้น ภาษีผลได้จากทุนยังถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังต้องการรายได้เพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย)

  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผลได้จากตลาดทุนหรือตลาดหุ้นในประเทศไทยไม่ถูกจัดเก็บภาษี กล่าวได้ว่าการละเลยดังกล่าวเป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความขาดแคลนแนวคิดและมาตรการการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าในประเทศไทย ซึ่งถูกเสนอขึ้นมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพความเหลื่อมล้ำสุดโต่งของบ้านเมือง

  ร่วมทำความเข้าใจบทบาทของภาษีผลได้จากทุนในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตลาดหุ้นหากมีการบังคับใช้นโยบาย รวมถึงร่วมทบทวนตัวอย่างในต่างประเทศ และข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยได้ ในหนังสือสำรวจองค์ความรู้เล่มนี้

  การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

  “… เศรษฐีหุ้นไทย 500 คนที่รวยที่สุด ถ้าคิดเป็นตระกูลมีประมาณ 200 ตระกูล ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รวมกันมีมูลค่าถึง 690,231 ล้านบาทในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทั้งตลาดในปีเดียวกัน

  รายงานฉบับนี้มุ่งสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจบางประการ ทั้งความเหลื่อมล้ำ ‘ภายนอก’ ตลาดทุน หมายถึง ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เล่นในตลาดทุนกับผู้ที่อยู่นอกตลาด และความเหลื่อม ‘ภายใน’ ตลาดทุน หมายถึง ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เล่นที่มีข้อมูลภายในและผู้เล่นที่ไม่มี” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องการปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย)

  ตลาดทุนที่ดีคือหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะเป็นศูนย์กลางในการระดมทุน รวมถึงเป็นทางเลือกการออมเงินของประชาชน สฤณี อาชวานันทกุล พาท่านผู้อ่านร่วมสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความเหลื่อมล้ำกับการปฏิรูปตลาดทุน สถานการณ์ดังกล่าวในประเทศไทย ก่อนจะสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ไม่อยากเป็นแมงเม่า อ่าน แล้วร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

  การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  “การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจด้านจัดการสิ่งแวดล้อม สอดรับกับปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหญ่และมีความรุนแรงสูง เนื่องจากที่ผ่านมาภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อมยังอยู่ใน “ขั้นต้น” และเป็นการปฏิบัติในเชิงพื้นฐานตามแก้ไขปัญหารายวัน นอกจากนี้ยังขาดการทำงานร่วมมือกันเป็นเครือข่าย โดยการกำกับดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชนิด “วันต่อวัน” และสามารถตอบสนองปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพของการให้บริการและปิดช่องว่างความไม่เป็นธรรมเหล่านั้น…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องการกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

  รายงานสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยชิ้นนี้ วรัญญู เสนาสุ ได้ทำการสำรวจในประเด็นเรื่องสถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจ รวมถึงบทบาท ปัญหา ความท้าทาย และอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น