“ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ด้วยความรู้”

V-Reform เป็นเสมือนห้องสมุด ที่รวบรวมข้อมูลความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับการปฏิรูปในประเด็นมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มิติทางการเมือง เศรษฐกิจ ทรัพยากร และสังคม เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาติดตาม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเด็นต่างๆ

V-Reform หรือ เครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ซึ่งนอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สังคมแล้ว ยังมีเป้าหมายในการรวบรวมข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย นำมาขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปในประเด็นต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เนื้อหา V-Reform

V-Report: นำเสนอรายงาน คอลัมน์ บทสัมภาษณ์ และบันทึกการถกเถียงทางปัญญาว่าด้วยการปฏิรูปประเทศไทยในมิติต่างๆ จัดทำโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ V-Reform

V-Book: นำเสนอหนังสือวิชาการและงานวิจัยที่มุ่งสำรวจและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปในประเด็นปัญหาต่างๆ จัดทำโดยเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป

V-Multimedia: นำเสนอมัลติมีเดียปฏิรูปประเทศไทย เพื่อบอกเล่าสภาพปัญหาและทางออกในประเด็นปฏิรูปที่น่าสนใจ ในรูปแบบเข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป จัดทำโดยเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป

V-Activity: รวมรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูปและองค์กรภาคี

U-Knowledge: รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปฏิรูปประเทศไทยและนโยบายสาธารณะจากหลากหลายแหล่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาทำความเข้าใจสภาพปัญหาและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปในประเด็นปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย

ทีมงาน V-Reform

ที่ปรึกษา
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์
สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม

บรรณาธิการเว็บไซต์ V-Reform
ตะวัน มานะกุล

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ V-Reform
ภัทชา ด้วงกลัด
สมคิด พุทธศรี
กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์

ติดต่อเรา

โครงการเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)  
                                         
1168 ซ.พหลโยธิน22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900

Fax: 02-939-2122

Email: vreform@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/vreform