U-Knowledge

แนวทางการสร้างสวัสดิการเกษตรกร

โดย: จิตติ มงคลชัยอรัญญา

นำเสนอสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรไทย รวมถึง ร่าง พ.ร.บ.สวัสดิการชาวนา และเสนอแนะแนวทางการจัดระบบสวัสดิการสำหรับเกษตรกร

ฝ่าวิกฤตภาคเกษตรไทย: มุมมองเชิงนโยบาย

โดย: ปัทมาวดี ซูซูกิ

นำเสนอเปรียบเทียบภาคเกษตรในอดีตกับภาคเกษตรในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างเช่น ทรัพยากรที่เสื่อมโทรม และสถานภาพของเกษตรกรรายย่อย

ฝ่าวิกฤตภาคการเกษตรไทย: มุมมองเชิงนโยบาย

โดย: นิพนธ์ พัวพงศกร

โครงสร้างการบรรยายประกอบด้วย การอภิปรายถึงวิกฤตการณ์ในภาคการเกษตร โอกาสและความท้าทายที่ภาคเกษตรไทยจะเผชิญในอนาคต และการเสนอนโยบายเพื่อรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้น

แรงกดดันภายนอกต่อภาคการเกษตรไทย

โดย: สมพร อิศวิลานนท์

ว่าด้วยแรงกดดันภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตร แรงกดดันนั้นประกอบด้วย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าของระบบการค้าเสรีภายใต้กรอบ WTO ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ และภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง

ปฏิรูปประเทศไทย: ต้องปฏิรูปภาษี

โดย: กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ผู้เขียนเสนอให้มีการปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาที่ได้พยายามปรับปรุงกฎหมายสรรพสามิตและภาษีสรรพากร นั้นก็เป็นความพยายามปรับปรุงเพื่อการบริหารจัดการมากกว่าปรับปรุงเพื่อปฏิรูปโครงสร้างภาษี โดยผู้เขียนเน้นมองไปที่ภาษีทรัพย์สิน ภาษีเงินได้ และภาษีศุลกากร

โครงการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาษีมรดกและผลได้จากทุน

โดย: ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และคณะ

“การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีผลได้จากทุน นิยมจัดเก็บกันทั่วไปทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนา ประเทศไทยได้เคยมีการจัดเก็บภาษีมรดกมาก่อนแล้วในปี พ.ศ. 2476 และยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2487 สำหรับภาษีผลได้จากทุนนั้น ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีผลได้จากทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภาษีเงินได้”

ระบบการคลังปิโตรเลียมของไทย: บทสำรวจและการวิเคราะห์

โดย: ภูรี สิรสุนทร และ ณพล สุกใส

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ “ระบบการคลังปิโตรเลียม” ของประเทศไทย โดยจะวิเคราะห์และประเมิน“ส่วนผสมเครื่องมือทางการคลัง” ภายใต้ “ระบบสั มปทาน” ในการให้สิทธิสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยโดยคำนึงถึงความสามารถในการแบ่งส่วนกำไรระหว่างรัฐและผู้ประกอบการอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ความสามารถในการประกันส่วนแบ่งรายได้ ให้แก่รัฐ และการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการลงทุนและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

วิเคราะห์ธุรกิจโทรคมนาคมบริษัท Chungwa Telecom โดยใช้ Strategy Maps

โดย: เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ และ โสมาวดี ฟองสุภา

บริษัท จงหวา เทเลคอม จำกัด เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน รวมทั้งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในบริการด้านโทรคมนาคม มีมูลค่าสินทรัพย์ 13,709.2 ล้านเหรียญไต้หวัน และมีสาขา 3 แห่ง ทั้งนี้จงหวาบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความแข็งแกร่งจากทุนที่ได้จากการจัดการภายในองค์กร ทุนมนุษย์ และทุนจากสื่อสารสนเทศ

Local Government Consolidation: Lessons for West Virginia

โดย: Calvin Kent and Ken Sowards

“This report is a review of the experiences of government reorganization in other places with an emphasis on the past two decades. This reorganization has taken many forms ranging from informal agreements to jointly deliver selected services to complete mergers of all or most all governmental functions and the creation of entirely new governmental entities which largely replace the old. The focus here is more on the consolidation of governmental functions where there are complete or partial mergers either county and county, city and county or city and city.”

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business to Business Networking): ทางอยู่รอดของธุรกิจขนาดย่อม

โดย: สุรศักดิ์ นานานุกูล

เสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (business networking) แก่ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก เพื่อให้พ้นจากการล้มเหลวทางธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก การรวมตัวกันของธุรกิจขนาดเล็กก็เพื่อสร้างให้เกิดจุดเด่นบางอย่างดังที่ธุรกิจขนาดใหญ่มี แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาจุดเด่นของธุรกิจขนาดเล็กไว้

Human Capital Policy: Building a Competitive Workforce for 21st Century Thailand

โดย: Ashvin Ahuja, Thitima Chucherd and Kobsak Pootrakool

“This paper identifies policy challenges to the skill formation process in Thailand. Specifically, we examine whether the foundation of current policies help foster skill acquisition and prepare our labor force well for heightened competition in the 21st century. Human capital is a major source of competitiveness and growth. Better educated and more able citizens contribute to civic affairs, crime reduction, and intergenerational transfers of skills. We view skill formation as a life-long process and consider3 major sources of learning: formal schooling, labor market and families. We also draw on a wealth of literature and suggest a comprehensive life-cycle framework for public policies to foster human capital accumulation. Based on the choice of students, parents, trainees and firms, this framework aims to get the incentives right through increased interaction between the labor market, formal education institutions and families.”

รัฐบาลตุ๊กตา (ไขลาน) กับราคาน้ำมัน

โดย: เศรษฐสยาม

“พลังชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมไทยปัจจุบัน ก็ถูกเกาะกุมด้วยทุนน้ำมัน(สามานย์) เพราะระบบเศรษฐกิจสังคมไทยได้ก้าวมาสู่สถานะของประเทศอุตสาหกรรมระดับกลางมาได้ 2 ทศวรรษแล้ว ทุนน้ำมัน(สามานย์) กำลังทำตัวเหมือนปลิงดูดเลือดที่กัดเกาะดูดกินเลือดเนื้อและชีวิตของคนไทย โดยที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่ได้ใส่ใจค้นคว้าแก้ไข เพราะทุกกลุ่มและทุกพรรคที่เข้ามาครอบครองอำนาจรัฐ ก็จะถูกอิทธิพลและอำนาจผลประโยชน์ของกลุ่มทุนน้ำมัน(สามานย์)ครอบงำ จนกระทั่งไม่กล้าอ้าปากว่า เปิดตาดู ไม่เปิดหูฟังคำถามคำทักท้วงจากผู้คน”

การปฏิรูประบบภาษี: ทางรอดของประเทศไทย

โดย: ถวิล นิลใบ

ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยมีบทบาทในการให้สวัสดิการแก่ประชาชนอย่างมากและกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สาธารณสุข หรือที่อยู่อาศัยและอาชีพ หากไทยจะมุ่งสู่การเป็นรัฐสวัสดิการ ไม่ให้เกิดวิกฤตหนี้ภาครัฐ จำเป็นต้องปฏิรูประบบภาษีให้สอดคล้องตามไปด้วย นอกจากนั้นผู้เขียนยังเสนอให้มีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี เน้นไปที่การใช้ภาษีตัวใหม่ขึ้นมาจัดเก็บ

การสัมมนา ปฏิรูปภาษี ทางเลือกใหม่ของประเทศ

โดย: ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย, กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, อวยพร ตันละมัย และ พิภพ วีระพงษ์

เนื้อหาหลักประกอบด้วย หนึ่ง ความเป็นมาและผลการศึกษาของโครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร สอง มาตรการภาษีส่งเสริมตลาดทุนเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย สาม การหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบใหม่ไม่ยุ่งยาก มากประสิทธิภาพ สี่ วิธีการหากำไรสุทธิ ผสมผสานบัญชีและกฎหมายให้ลงตัว ห้า มาตรการเพิ่มประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษี Tax Treaty Shopping, Transfer Pricing Rule และ Thin Capitalization

แนวคิดในการปฏิรูประบบภาษีอากรของไทย

โดย: สมชัย ฤชุพันธุ์

ผู้เขียนอภิปรายในสามส่วน คือ กระแสและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก กระแสและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของไทย และแนวคิดในการปฏิรูประบบภาษีอากรของประเทศไทยซึ่งปัจจัยจากความเปลี่ยนแปลงของโลกและของไทยจะส่งผลต่อระบบภาษี

สรุปการอภิปรายเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โดย: ดวงมณี เลาวกุล, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และ จรูญศรี ชายหาด

เนื้อหาบรรยายในเรื่อง หนึ่ง ลักษณะสำคัญกับข้อบกพร่องของ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรียนและที่ดิน พ.ศ. 2547 กับ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 สอง วิเคราะห์ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. … สาม ร่วมเสวนา พูดคุยถึงเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. … และความเป็นไปได้ในการบังคับใช้ พ.ร.บ.ตัวนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กัมพูชาล้ำหน้าไทย

โดย: โสภณ พรโชคชัย

ในขณะที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของไทยยังไม่คืบหน้า แต่ในกัมพูชา จะนำภาษีตัวนี้มาใช้ในปี 2554 ผู้เขียนได้นำเสนอเปรียบเทียบระหว่างไทยกับกัมพูชา สำหรับไทย ส่วนมากมักเข้าใจผิด คิดว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะทำให้เสียประโยชน์ ผู้เขียนจึงได้ชี้แจงทำความเข้าใจใหม่

ข้อเสนอรูปแบบการบริหารกรมสรรพากร

โดย: ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล

กรมสรรพากรถูกกดดันให้ต้องตรวจตราการเสียภาษีอย่างเข้มงวด รวมถึงปัญหาการปรับใช้ประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร อุปสรรคในการบริหาร ผู้เขียนจึงมุ่งนำเสนอการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่จะทำให้กรมสรรพากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะไปดูรูปแบบการบริหารกรมที่เหมาะสมกับไทย และความจำเป็นต้องมีหน่วยงานในบริการด้านวิชาการแก่กรมสรรพากร โดยผู้เขียนได้ทำการเปรียบเทียบกับหน่วยงานด้านการจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์

ระบบการคลังปิโตรเลียม: ประสิทธิภาพและความเป็นธรรม

โดย: ภูรี สิรสุนทร

ผู้เขียนพูดถึงระบบการจัดสรรผลประโยชน์ของไทยในด้านการปิโตรเลียม และส่วนแบ่งรายได้ที่รัฐได้รับจากกิจการปิโตรเลียม รวมถึงยังได้พูดถึงสิ่งที่ระบบการคลังปิโตรเลียมควรคำนึง คือความสามารถในการแบ่งส่วนกำไร การประกันส่วนแบ่งรายได้ให้แก่รัฐ และการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนและไม่กีดกันการลงทุนและสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การกระจายของภาระภาษีทางอ้อม

โดย: ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง รายงานการวิจัยนำเสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปี 2553
ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆ อย่าง ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสต้องรับภาระภาษี ผู้วิจัยจึงตั้งคำถามหลักไว้ว่า “ในเมื่อผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รับภาษี ฉะนั้นภาระภาษีทางอ้อมที่เกิดขึ้นจะไปตกอยู่กับผู้ใด และโครงสร้างภาษีทางอ้อมของไทยในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร มีความเป็นธรรมแก่คนทุกชนชั้น ทุกระดับฐานหรือไม่”
งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาโครงสร้างรายได้ภาษีของไทย โดยเน้นรายได้ภาษีทางอ้อม และเพื่อประเมินภาระภาษีของภาษีทางอ้อมที่สำคัญของไทย ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากรขาเข้า
เนื้อหาแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ คือ ลักษณะสำคัญของโครงสร้างภาษีทางอ้อม การกระจายภาษีภาษีในภาคครัวเรือน ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีศึกษา และปัญหาของระบบภาษีทั้งสามตัวข้างต้น