U-Knowledge

ประสบการณ์ Microfinance: กรณีของประเทศไทย

โดย: ปัทมาวดี ซูซูกิ และ สฤณี อาชวานันทกุล

ประสบการณ์องค์กรการเงินชุมชนที่นครศรีธรรมราช เนื้อหาประกอบด้วย ประสบการณ์และข้อค้นพบจากสนาม และบทสรุปและข้อเสนอแนะ นอกจากนั้นยังพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อใช้กับองค์กรการเงินฐานราก

บทบาท Microfinance เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

โดย: สุกานดา ลูวิส

การเงินชุมชนที่เป็นมา ที่เป็นอยู่ และที่จะเป็นต่อไป
เนื้อหาพาวเวอร์พอยต์แบ่งเป็นสามส่วน พัฒนาการของไมโครไฟแนนซ์ ความเสี่ยงและจุดอ่อนของไมโครไฟแนนซ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สถาบันการเงินชุมชน

โดย: คลังสมอง วปอ.

แนะนำลักษณะการเงินชุมชนเบื้องต้น เนื้อหาแบ่งเป็นสี่ส่วน 1) ภาพรวมระบบการเงินไทย 2) ตัวอย่างการเงินระดับฐานรากในต่างประเทศ 3) ตัวอย่างการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย 4) สาระสำคัญของแผนการเงินระดับฐานราก
การเงินฐานรากเป็นการจัดการด้านการเงินด้วยพื้นฐานการพึ่งตนเองและภูมิปัญญาชาวบ้าน การเงินฐานรากต้องการให้ชุมชนโดยเฉพาะคนจนเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อความอยู่ดีกินดีอย่างเช่นการเข้าไปช่วยจัดสวัสดิการด้านต่างๆ

ค่าจ้างขั้นต่ำและเงินเดือน ป.ตรี

โดย: ปราณี ทินกร

ค่าจ้างขั้นต่ำตามนโยบายของพรรคเพื่อไทย แบ่งการอธิบายเป็นสามส่วน หนึ่ง นโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยและคำแถลงนโยบาย สอง ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างและผลตอบแทนต่อผู้ใช้แรงงาน สาม โครงสร้างเงินเดือนและผลกระทบ

ข้อเสนอ “การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านแรงงาน”

โดย: ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

แก้ปัญหาด้านแรงงานและความเหลื่อมล้ำ เน้นไปที่แรงงานลูกจ้างยากจน ผู้เขียนเสนอให้ใช้ยุทธศาสตร์ 3 เพิ่ม คือ เพิ่มรายได้ เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มสวัสดิการ นอกจากนั้น ยังต้องเพิ่มอำนาจต่อรอง ทั้งในด้านฐานความรู้ทักษะฝีมือและในด้านการจัดตั้งและจัดการองค์กร เพราะอำนาจต่อรองคือเครื่องมือของการเพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการ

The Idea of Justice: from Idea to Practice

โดย: Amartya Sen

Could we combine idea and practice about justice?

ความยุติธรรม: จากแนวคิดสู่วิถีปฏิบัติ

โดย: อมาตยา เซน เขียน สฤณี อาชวานันทกุล แปล

ปาฐกถาเรื่องความยุติธรรมจากนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล

Sustainable Economic Development Through the Sufficiency Economy Philosophy

โดย: Chirayu Isarangkun and Kobsak Pootrakool

criticize liberal policies for better policy like sufficiency economy

แผนพัฒนาตลาดทุนไทย

โดย: คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย

แสวงหาวิธีการพัฒนาตลาดทุน ให้ทำหน้าที่ระดม จัดสรร และติดตามดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะที่ผ่านมาตลาดทุนยังมีปัญหาไม่ใช่น้อย แผนพัฒนาตลาดทุนคือความมุ่งหวังที่จะปฏิรูป 8 มาตรการ
หนึ่ง ยกเลิกการผูกขาดและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ ตลท. สอง เปิดเสรีและเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันตัวกลาง สาม ปฏิรูปกฎหมายด้านการพัฒนาตลาดทุน สี่ ปรับปรุงระบบภาษี ห้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หก จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ เจ็ด สร้างวัฒนธรรมการลงทุนผ่านการออมระยะยาว แปด พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

บทสำรวจแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน

โดย: พีระ เจริญพร

ทบทวนแนวคิดและประวัติศาสตร์ของนโยบายส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่แรกมี พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน เมื่อปี 2520 เน้นไปที่การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการให้สิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพราะว่ากันว่า การใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนทำให้รัฐสูญเสียรายได้ บิดเบือนกลไกตลาด กระทบสิ่งแวดล้อม จึงต้องปรับให้นโยบายส่งเสริมการลงทุนมีพลวัต

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย

โดย: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ข้อเสนอว่าด้วยประชาธิปไตยไทยล้มเหลวเพราะเศรษฐกิจไทยเหลื่อมล้ำสูง นี้เป็นเรื่องที่มากไปกว่าการออกแบบกติกาและสถาบันการเมือง ผู้เขียนใช้ทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อมองไปถึงทิศทางสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับความขัดแย้งในสังคม: ทฤษฎี ประสบการณ์ และแนวทางสมานฉันท์

โดย: สมชัย จิตสุชน ธิดา อินทรโชติ และ ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

เนื้อหากล่าวถึงความสัมพันธ์กันระหว่างเศรษฐกิจกับความขัดแย้ง ประสบการณฺ์เหลื่อมล้ำที่พาให้เกิดความขัดแย้ง ความชอบธรรมภายในความเหลื่อมล้ำ และวิธีสร้างความสมานฉันท์ร่วมกัน

การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย

โดย: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

จาก พรบ.การแข่งกันทางการค้า ผ่านสำนักแข่งขันทางการค้า ถึงสายสัมพันธ์ทางธุรกิจของคนใน ก้าวไปสู่ข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลง

การคุ้มครองผู้บริโภค

โดย: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ สุธีร์ ศุภนิตย์

การคุ้มครองผู้บริโภคในไทยยังอ่อนแอ รัฐไม่ให้ความสำคัญอย่างที่ควรจะเป็น ผู้บริโภคไม่รวมกลุ่มให้เข็มแข็ง ผู้เขียนเสนอให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องเสียใหม่ พร้อมกับเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนตัวบทกฎหมายที่ทำหน้าที่กำกับควบคุม แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคตควรส่งเสริมให้ผู้บริโภคดูแลผลประโยชน์ตนเอง

รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่…) พ.ศ. …

โดย: วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์

พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มีปัญหา เรื่องหลักคือรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในข้อบังคับของกฎหมาย รวมถึงปัญหาการบังคับใช้จริง จึงได้เกิดร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่…) พ.ศ. … ขึ้นมา ในที่นี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

ระบบการบริหารจัดการสวัสดิการแบบ ‘Workfare’

โดย: อมรเทพ จาวะลา

การนำเสนอประกอบด้วย หนึ่ง บทบาทและความสำคัญของระบบสวัสดิการแบบ workfare สอง การพัฒนาและแนวความคิดการจัดระบบสวัสดิการแบบ workfare สาม การศึกษาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบ workfare สี่ ระบบสวัสดิการแบบ workfare ที่เหมาะสมในประเทศไทย และห้า สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์?

โดย: อานันท์ กาญจนพันธุ์ และ รังสรรค์ ธนะพรพันธ์

โลกาภิวัตน์คืออะไร ท้องถิ่นภิวัตน์ส่งผลตามมาเช่นไร นักมานุษยวิทยากับนักเศรษฐศาสตร์มองปรากฏการณ์เหล่านี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และที่สุดแล้ว ผู้คนและสังคมได้รับผลกระทบในลักษณะใด