U-Knowledge

คำประกาศสมัชชาสวัสดิการชุมชนปี 2553: “สวัสดิการชุมชนเพื่อปฏิรูประเทศไทย ”

โดย: สมัชชาสวัสดิการชุมชน

ด้วยความเชื่อมั่นว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนคือองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเอง และเป็นการปฏิรูปจากฐานรากอย่างแท้จริง ขบวนสวัสดิการชุมชนเสนอให้รัฐบาลกำหนดแผนแม่บทหรือกฎหมายด้านสวัสดิการชุมชน เสนอให้คณะกรรมการด้านการปฏิรูปประเทศไทยหยิบเอากระบวนการสวัสดิการชุมชนเป็นเนื้อหาในการปฏิรูป เสนอให้คณะกรรมการกระจายอำนาจออกข้อกำหนดให้ อปท. สนับสนุนสวัสดิการชุมชน เสนอให้ยกเลิกการรวมศูนย์บริหารจัดการงบประมาณด้านสวัสดิการ เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนกองทุนสวัสดิการในทางอ้อมนอกเหนือจากทางตรง

ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยของขบวนองค์กรชุมชน จากเวทีสมัชชาองค์กรชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 3/2553

โดย: เวทีสมัชชาองค์กรชุมชนระดับชาติ

ข้อเสนอหลักจากสมัชชาองค์กรชุมชนคือ หนึ่ง รัฐต้องให้ชุมชนดูแลตนเอง คืนอำนาจการตัดสินใจด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมืองจากภาครัฐ ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเองได้ สอง แก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง ไม่เป็นธรรมกับชุมชนท้องถิ่น สาม ให้มีผู้แทนองค์กรชุมชนเข้าร่วมเป็นกลไกในกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย

10 ปี พอช.: ผลการดำเนินงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชน

โดย: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

นำเสนอผลงานรอบ 10 ปี ของ พอช. ประเด็นงานที่ทำนั้นคือ สวัสดิการชุมชน ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน แผนชุมชน เกษตรยั่งยืนการจัดการทรัพยากรและภัยธรรมชาติ ขบวนองค์กรชุมชชน กลไกการทำงานการบริหารจัดการและการพัฒนาขบวน ระบบข้อมูลการสื่อสาร/การจัดการความรู้ องค์กรการเงิน เศรษฐกิจทุนชุมชน การบริหารจัดการ พอช.

10 เสียงสะท้อนของ “คนไทย”: ความจริง ความเชื่อ ความหวัง

โดย: Khon Thai Foundation

สำรวจความคิดเห็นคนไทย ออกมาเป็น 10 ประเด็นที่โยงใยกับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น ปัญหาที่ตนหนักใจที่สุด ภูมิภาคไหนต้องการการพัฒนาอย่างมาก ประเมินภาพการพัฒนาระดับชุมชนและระดับประเทศ ความต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ความหวังต่อชีวิตของตนและต่อประเทศ ความภาคภูมิใจในชาติและคุณค่าความเป็นไทย การสะท้อนมองบุคลิกลักษณะของคนไทยด้วยกัน เป็นต้น ไปจนถึงตัวชี้วัดต่อคุณภาพชีวิตคนไทย

“คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง

โดย: Khon Thai Foundation

รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของคนไทย 100,000 คนทั่วประเทศเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของคนไทยปี 2554
โครงการ “คนไทย” จัดตั้งขึ้นด้วยมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนเกิดความตระหนัก เข้าใจ สนใจ และมีส่วนร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคม ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศ
การศึกษามีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ หนึ่ง เพื่อนำเสนอตัวชี้วัดในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เพื่อสะท้อนถึงภาพรวมของการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว สอง เพื่อวัดระดับและติดตามความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ตลอดจนการพัฒนาของประเทศไทยโดยใช้ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สาม เพื่อสะท้อนถึงเสียงที่แท้จริงและโปร่งใสของประชาชน

การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

โดย: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ศึกษาเปรียบเทียบกรณีสึนามิที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2547 เฮอริเคนแคทรินาที่สหรัฐอเมริกา 2548 พายุหมุนนาร์กิสที่พม่า 2553 แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น 2554 และอุทกภัยที่ไทย 2553-2554 โดยดูในด้านขั้นตอนและแนวทางการจัดการเตือนภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังการเกิดภัย

หลักนิติธรรมกับสังคมไทย: คุณค่า ความหมาย และการนำไปใช้

โดย: จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และ กมลทิพย์ คติการ บรรณาธิการ

หนังสือชุดโครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ลำดับที่ 2
หลักนิติธรรมที่แท้จริงคืออะไร แล้วนิติรัฐนั้นเล่าคือสิ่งใด เพราะพัฒนาการแต่ละรัฐไม่เหมือนกัน จะเหมารวมเหมือนกันหมดนั้นไม่ได้ ทั้งแทบไม่มีการศึกษากันจริงจังถึงลักษณะนิติรัฐในบริบทสังคมไทย นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังทำการสำรวจปัญหาการละเมิดหลักนิติธรรมในไทย อาทิ การเข้าสู่อำนาจรัฐโดยมิชอบ หนึ่ง การรัฐประหาร อีกหนึ่ง และสุดท้ายคือการขาดหลักนิติธรรมในกระบวนการนิติบัญญัติ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรม

โดย: จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และ กมลทิพย์ คติการ บรรณาธิการ

หนังสือชุดโครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ลำดับที่ 4
จำเป็นต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ่อยครั้งที่ประชาชนได้รับผลกระทบด้านสิทธิและเสรีภาพจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งกระบวนการยุติธรรมไทยยังเน้นการใช้อำนาจโดยรัฐ มากกว่าเน้นการให้บริการด้านความยุติธรรม ทำให้ปิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลพวงคือการขาดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากประชาชน

การคุ้มครอง “เหยื่อ” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โดย: จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และ กมลทิพย์ คติการ บรรณาธิการ

หนังสือชุดโครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ลำดับที่ 5
“แนวความคิดที่มุ่งเน้นคุ้มครองจำเลยจากกระบวนการที่ไม่ชอบ ประกอบกับแนวคิดเรื่องรัฐเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญา ทำให้สังคมและกระบวนการยุติธรรมมองข้ามความสำคัญและความเสียหายของ ‘เหยื่อ’ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำความผิดดังกล่าว”

ยุติธรรมทางเลือกกับการเข้าถึงความยุติธรรมในสังคมไทย

โดย: จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และ กมลทิพย์ คติการ บรรณาธิการ

หนังสือชุดโครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ลำดับที่ 6
ยุติธรรมทางเลือกคือการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากที่ต่างๆ เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางด้านกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่นั้นๆ ในสังคมไทยได้นำเอายุติธรรมทางเลือกมาใช้ร่วมกับยุติธรรมกระแสหลัก เพราะกระบวนการยุติธรรมยังบกพร่องมากหลายข้อ

การคุ้มครองสิทธินักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

โดย: จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และ กมลทิพย์ คติการ บรรณาธิการ

หนังสือชุดโครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ลำดับที่ 7
คุ้มครองสิทธินักต่อสู้เพื่อมนุษยชน ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมต้องคุ้มครอง ที่แล้วๆ มาเกิดอะไรกับพวกเขาบ้าง พวกเรารู้ดี หนังสือเล่มนี้ทำการศึกษาสภาพปัญหา ข้อจำกัด และอุปสรรคการคุ้มครองสิทธินักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อแสวงหามาตรการที่เหมาะสม

บทบาทกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย: จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และ กมลทิพย์ คติการ บรรณาธิการ

หนังสือชุดโครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ลำดับที่ 9
วัตถุประสงค์คือทบทวนแนวปฏิบัติอันล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในชายแดนภาคใต้ ทั้งยังศึกษาปัญหา ข้อจำกัด และอุปสรรคที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ดุลยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

การบูรณาการแนวคิดและวิธีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย

โดย: จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และ กมลทิพย์ คติการ บรรณาธิการ

หนังสือชุดโครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ลำดับที่ 10
หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่สังเคราะห์จากทุกเวทีสัมมนาในงาน “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” แยกเป็นสามประเด็นหลัก คือด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม และปัญหา “ฅน” กับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสู่สังคมนิติธรรม

การสร้างและพัฒนา “ฅน” ยุติธรรม

โดย: จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และ กมลทิพย์ คติการ บรรณาธิการ

หนังสือชุดโครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ลำดับที่ 3
หนังสือแนะลักษณะของ “ฅน” ยุติธรรมในหน่วยงานต่างๆ และชี้วิธีการสร้างฅนยุติธรรมท่ามกลางคลื่นลมทุนนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นไปที่กระบวนการสร้างวิชาชีพนิยม นอกจากนั้นยังได้เสนอรูปธรรมเพื่อพัฒนาฅน

บทเรียนวิธีพิจารณาและคำพิพากษาคดีความที่ดิน

โดย: กฤษดา ขุนณรงค์, ฐิติวรดา ธรรมพิริยะกุล, สมนึก ตุ้มสุภาพ

ผู้เขียนต้องการทำอะไร ผู้เขียนอยากสื่อข้อความไปถึงบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อัยการ ศาล และทนายความ ให้เข้าใจถึงวิถีชุมชนและวิถีสังคมท้องถิ่น
ผู้เขียนทำอย่างไร ผู้เขียนรวบรวมคดีความ ข้อกฎหมายที่ใช้ฟ้อง และคำพิพากษาคดีที่ดิน ให้เป็นระบบ เพื่อชี้บ่งถึงการรับรู้ที่ฟากประชาชนและฝั่งรัฐมีต่อคดีความด้านที่ดินและป่าไม้ เพราะ “กฎหมายและกระบวนการใช้อำนาจทางกฎหมายที่เป็นอยู่แท้ที่จริงแล้ว ไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จในการการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและการบุกรุกป่าแต่อย่างใด”
ผู้อ่านเข้าใจอย่างไร…

แนวทางการให้ผู้กระทำผิดหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย: กรณีรัฐจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

โดย: สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ร่างขึ้นภายใต้เจตนารมณ์และหลักการของรัฐธรรมนูญ 2540 เน้นความเป็นกึ่งรัฐสวัสดิการ รัฐเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยเพราะเป็นความรับผิดชอบจากความบกพร่องของรัฐ แต่กฎหมายยังไม่รวมผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมรับผิดชอบ รายงานนี้จึงศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเสนอแนะมาตรการด้านกฎหมายที่เหมาะสม และเพื่อการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

ยุติธรรมชุมชน: ความเป็นธรรมแนวราบ

โดย: ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

จำเป็นต้องให้ประชาชนเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรม นี้คือ “ยุติธรรมชุมชน” ยุติธรรมชุมชนเกิดขึ้นในสังคมไทยเนิ่นนาน นับตั้งแต่สังคมไพร่ สังคมศักดินารวมศูนย์ หรือประชาธิปไตยแบบรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ที่ต้องทำคือปรับปรุงฟื้นฟูขึ้นใหม่ มองหาระบบงานยุติธรรมทางเลือก คู่ขนานไปกับระบบกระแสหลัก เพื่อเป็นคำตอบให้กับสังคม

เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดภาคใต้

โดย: ประพันธ์ มุกสิกพันธ์, ราซิดะ ระเด่นอาหมัด, ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี, สุพจน์ จริงจิตร, อัมมาร สยามวาลา, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

ทำความเข้าใจผู้คนและพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เจตนารมณ์เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย

โดย:

เครือข่ายเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วม คิด ประมวลข้อเสนอวาระประชาชนต่อการพัฒนาประเทศในด้านที่ดิน ลุ่มน้ำ และผังเมือง อันเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและกำหนดอนาคตประเทศไทยด้วยการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

“ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม” กับข้อเสนอ “จัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วม บูรณาการ ครบวงจร”

โดย: รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจอาสา นำเสนอ “การผ่าวิกฤตมหาอุทกภัยก้าวอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนที่ปลอดภัย” ในการประชุมศูนย์ประสานงานช่วยเหลือภัยพิบัติเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคี ที่ประกอบด้วย สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ คณะประสานงานองค์กรชุมชน เครือข่ายสลัม 4 ภาค สภาองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน