โดย:ศุุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
วันที่:July 6, 2012

งานวิจัยในโครงการการสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
เป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นของไทย โดยทบทวนผ่านข้อถกเถียงต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ ความเข้าใจและมุมมองที่มีต่อการกระจายอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น โครงสร้างของการจัดการปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่น
เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก มองความเปลี่ยนแปลงในการปกครองท้องถิ่นไทยช่วงก่อนและหลังปี 2535 สอง ทบทวนข้อถกเถียงต่างๆ ที่เกิดขึ้น สาม ประสบการณ์กระจายอำนาจในต่างประเทศ สี่ อภิปรายและวางกรอบแนวทางแก้ปัญหา

http://image.zazana.com/images/79062123076.jpg

Download (PDF, 472KB)

Comments are closed.