โดย:สุภาภรณ์ มาลัยลอย, สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
วันที่:August 16, 2012

การรวบรวมคดีสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของไทย (๓๐ คดีดัง) ได้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระสำคัญแห่งคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยไว้เป็นการเบื้องต้น ให้เป็นแนวทางและตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคดีในอนาคต โดยมีการเก็บรวบรวมคำพิพากษา คำสั่งเฉพาะคดีที่สำคัญในประเทศไทย

ที่มา: http://www.naksit.org/naksit/2012-02-03-08-40-11/2012-02-03-09-23-33/34-2011-12-19-06-44-20/80–4-.html

Download (PDF, 792KB)

Comments are closed.