โดย:ศรีผ่อง จิตกรณ์กิจศิลป์
วันที่:July 26, 2012

ผู้เขียนกล่าวถึงหลักการการสร้างเครือข่ายการทำงาน ที่เอื้อให้เกิดการสัมพันธ์กันระหว่างองค์กร การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการร่วมกันทำงานโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังแนะนำลักษณะทั่วไปของเครือข่ายและเทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย

http://theinternetbusinesscoach.co.uk/blog/wp-content/uploads/2009/11/SocialNetworking.jpg

Download (PDF, 78KB)

Comments are closed.