โดย:สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
วันที่:July 5, 2012
U-Knowledge:
ประเภท: หนังสือ
ป้ายคำ:

“‘กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี’ เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปี 2555 สําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทํางานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

http://www.gender.go.th/article/attach/1329808012.jpg

Download (PDF, 541KB)

Comments are closed.