โดย:สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
วันที่:June 20, 2012

“บันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาของ พอช. ฉบับนี้จะบอกเล่าเรื่องราวการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งใช้เวลาถึง 7 ปี 4 รัฐบาล ตั้งแต่การก่อตั้งจนทำงานมาถึงปัจจุบันว่า พอช. ได้แปรเปลี่ยนแนวความคิด องค์กรชุมชนเป็นแกนกลางในการพัฒนา ไปสู่ การปฏิบัติ อย่างไร”
มาดูกันว่า พอช. เชื่อมต่อกับบริบทสังคมไทยอย่างไร

http://jobparttimes.com/wp-content/uploads/2012/05/Logo_CODI_jpg.jpg

Download (PDF, 4.64MB)

Comments are closed.