การศึกษานี้เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนทั้งที่ทำและไม่ทำสัญญาฟาร์มแบบมีข้อตกลง ตลอดจนเปรียบเทียบต้นทุนในการรับซื้อของบริษัทผู้รับซื้อข้าวโพดฝักอ่อนจากเกษตรกรที่ทำสัญญาฟาร์มแบบมีข้อตกลงกับการรับซื้อจากตลาดทั่วไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตระหว่างปีการผลิต 2548/2549 จากเกษตรกรตัวอย่างจำนวน 60 ราย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด
นครปฐม

ที่มา: http://googigg.exteen.com/20080811/entry-1

Download (PDF, 346KB)

Comments are closed.