โดย:
วันที่:August 25, 2012

ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงสิ่งที่เรียกว่า ประชากร (population) และ กลุ่มตัวอย่าง (sample) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ

http://elementary-education.wikispaces.com/file/view/2008-11-15_0705.png/46596247/2008-11-15_0705.png

Download (PDF, 3.2MB)

Comments are closed.