โดย:
วันที่:August 20, 2012

“การกระจายอํานาจจะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น เพราะจะทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม นอกจากนี้ ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา มีบทบาทในการกำกับตัดสินใจ ดูแล ไปจนถึงการตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ อันส่งผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ กระทั่งเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิน และนำไปสู่การดำเนินการเป็นหุ้นส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อันสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการเป็นพลเมืองทีเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตย”

http://information.goosiam.com/img/newspict/30000011569.jpg

Download (PDF, 133KB)

Comments are closed.