“การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการคลังของ อปท. ตั้งแต่การจัดทําแผนพัฒนา อปท. การจัดทํางบประมาณ การพัสดุและการรับเงินการจ่ายเงิน ปัญหาและอุปสรรคด้านการเงินการคลังต่อนวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น จากกรณีศึกษาของ อปท. แต่ละรู ปแบบ เพื่อทราบถึงลักษณะงานและแผนงานที่เผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงอันเนื่องจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลัง เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป”

http://2.bp.blogspot.com/_NMRgVK6egsk/TI43fCUZ6mI/AAAAAAAAAF4/5b_hpFAaN0Y/s1600/Bgวิวสวยๆ%5B1%5D.jpg

Download (PDF, 239KB)

Comments are closed.