โดย:PPVoice.org
วันที่:August 17, 2012

แม้ชาติจะเป็นชุมชนในจินตนาการที่รวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาเข้าไว้ด้วยกัน แต่พลันที่รัฐชาติของไทยเริ่มสถาปนาตัวเองขึ้นเมื่อราว 100 ปีก่อน อัตลักษณ์ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในชาติก็เริ่มถูกหลอมรวมให้เข้ามาอยู่ภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน ส่งผลให้อำนาจรัฐส่วนกลางเติบโตเข้มแข็งขึ้น ขณะที่พลังของชุมชนและท้องถิ่นกลับถูกบั่นทอนให้อ่อนแอลง
เมื่อสังคมไทยสาวเท้าเข้าสู่ยุคแห่งการบริโภค ความอ่อนแอของพลังชุมชนก็เริ่มก่อให้เกิดปัญหา เพราะการพัฒนาในห้วงเวลา 40-50 ปีที่ผ่านมา จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากมาเป็นฐานในการรองรับ ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คนที่อิงแอบอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติในหลายท้องถิ่นเริ่มได้รับผลกระทบ บ้างรุนแรงถึงขั้นล้มละลายเพราะไม่อาจต่อกรกับอำนาจรัฐและอำนาจทุนที่เข้ามาแย่งชิงทรัพยากรได้

ที่มา: http://www.prasong.com/

Download (PDF, 150KB)

Comments are closed.