โดย:อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
วันที่:August 24, 2012

“งานเขียนชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านนโยบายการให้สวัสดิการของรัฐในประเทศต่างๆ โดยเน้นไปที่โครงการสวัสดิการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและคนในกลุ่มเสี่ยง ที่ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศต่างๆ ทั้งในประเทศที่พัฒนาและด้อยพัฒนา … เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของโครงการ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดเป็นนโยบายสวัสดิการของประเทศไทยเพื่อช่วยลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำต่อไป”
โดยผู้เขียนได้กล่าวถึงระบบรัฐสวัสดิการของสวีเดน และโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและโภชนาการแก่คนจนในสหรัฐอเมริกา และโครงการแก้ปัญหาความยากจนประเภทการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข (conditional cash transfer) กรณีตัวอย่างประเทศเม็กซิโก

http://siameseminority.files.wordpress.com/2010/02/021353_1438_12.jpg

Download (PDF, 362KB)

Comments are closed.