โดย:คณะกรรมการสมัชชาเกษตร
วันที่:June 23, 2012

การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อขจัดและ/หรือลดทอนปัญหาต่างๆ เป็นการมุ่งสู่การแก้ปัญหาในส่วนที่รัฐบาลหรือนักวิชาการนำเสนอนั้นอาจยังไม่ใช่คำตอบทั้งหมด หรือครอบคลุมเพียงพอที่จะกำหนดแนวทางในการที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ เพราะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงและครอบคลุมทั่วถึง สิ่งที่ต้องกระทำคือต้องดำเนินการให้ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งมาจากประชาชนทั้งประเทศอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกช่วงอายุ ทุกสาขาอาชีพ เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวเป็นผู้ที่สัมผัสกับปัญหาโดยตรง ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปในทุกส่วนอย่างถูกต้องและตรงประเด็น

ที่มา: http://61.47.60.173/msrongwuadang/about/2576/

Download (PDF, 676KB)

Comments are closed.