โดย:วิภาพร วีระไวทยะ, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ปรารถนา ปรารถนาดี, ธนัญญา วสุศร และ เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
วันที่:August 25, 2012

ผลการสำรวจเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดให้กับบริษัทแปรรูปสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 85 คน พบว่าเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 80 เป็นเกษตรกรภายใต้ระบบตลาดข้อตกลง รู้จักและปฏิบัติตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) สำหรับสับปะรด เกษตรกรมีจำนวนพื้นที่เพาะปลูกผันแปรอยู่ในช่วง 19-180 ไร่ สภาพพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม (ร้อยละ 44.7) ดินร่วนปนทราย (ร้อยละ 69.4) เกษตรกรส่วนใหญ่พึ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติ และส่วนน้อยมีการให้น้ำสับปะรดเพิ่มในฤดูแล้ง เกษตรกรทุกรายใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 21-0-0, 15-15-15 และ 0-0-60 ร่วมกัน แทบทุกรายใช้สารเคมีควบคุมและกำจัดวัชพืช และมีถึงร้อยละ 9.4 ที่มีการเร่งผลสุก

ที่มา: http://huahin4u.com/forum/viewtopic.php?t=763&sid=28c38444526bb9175892aa63128b0aac

Download (PDF, 132KB)

Comments are closed.