การประชุมสมัชชาที่ดินระดับชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2554 มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน และได้มีการผ่านพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน รวมถึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการ สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากมติข้างต้น อ.โสภณ ชมชาญ และ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ นำเสนอรายงานวิจัยวิว่าด้วยแนวทางการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยมุ่งทบทวนความเป็นมาของแนวคิดเรื่องธนาคารที่ดินในรอบสี่ทศวรรษ และ มุ่งศึกษาแหล่งเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้งธนาคารที่ดิน

อ.โสภณ ชมชาญ และ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ที่มาภาพ: prachatai3.info


บทสรุปผู้บริหาร

Download (PDF, 95KB)

รายงานฉบับเต็ม

Download (PDF, 1.84MB)

Comments are closed.