โดย:ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
วันที่:December 12, 2012

แนวทางโฉนดชุมชนถือเป็นขาหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นอกเหนือไปจากแนวทางการเก็บภาษีที่ดินโดยรัฐ และ การจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ “จะต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่ องค์ประกอบหรือผู้แทนชุมชน เงื่อนไขในการใช้พื้นที่ไว้อย่างชัดเจน ส่วนกระบวนการในการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ที่ดินสมควรให้ชุมชนจัดการกันเอง ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมนาหัวข้อการปฏิรูปที่ดิน ในการประชุม workshop ทีมสื่อสาธารณะเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป โดยมีเอกสารประกอบการนำเสนอเรื่องสิทธิในที่ดินของชุมชน: โฉนดชุมชนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งทบทวนหลักคิดและข้อดีของสิทธิชุมชน ความเป็นมา กรณีศึกษาภายในและภายนอกประเทศ การดำเนินการและข้อจำกัดทางกฎหมายในปัจจุบัน

ติดตามอ่านเอกสารประกอบการนำเสนออื่นๆ
ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …
การปฏิรูปที่ดิน

ที่มาภาพ: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1328271718&grpid=03&

GDE Error: Unable to determine file type from URL

Comments are closed.