กฎหมายภาษีที่ดินที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีความล้าสมัย โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการเก็บภาษีจากมูลค่าของที่ดิน ผู้ถือครองจึงสามารถถือครองที่ดินได้อย่างไม่มีต้นทุน ดังนั้นจึงไม่กระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินให้คุ้มค่า และส่งผลให้ไม่เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. … คือกฎหมายฉบับใหม่ที่มุ่งชดเชยจุดอ่อน และเป็นจุดเริ่มต้นในการมุ่งผลักดันให้เกิดการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยผ่านแนวคิดเรื่องภาษีที่ดิน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ผศ.ดวงมณี เลาวกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมนาหัวข้อการปฏิรูปที่ดิน ในการประชุม workshop ทีมสื่อสาธารณะเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป โดยมีเอกสาร (ที่มาจากเว็บไซต์ thailawwatch) และ powerpoint ประกอบการนำเสนอว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …

ติดตามอ่านเอกสารประกอบการนำเสนออื่นๆ
การปฏิรูปที่ดิน
สิทธิในที่ดินของชุมชน: โฉนดชุมชนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการนำเสนอ (ที่มาจาก thailawwatch.org)

Download (PDF, 369KB)

powerpoint ประกอบการนำเสนอ

Download (PDF, 829KB)

Comments are closed.