โดย:ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
วันที่:December 12, 2012

แนวทางโฉนดชุมชนถือเป็นขาหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นอกเหนือไปจากแนวทางการเก็บภาษีที่ดินโดยรัฐ และ การจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ “จะต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่ องค์ประกอบหรือผู้แทนชุมชน เงื่อนไขในการใช้พื้นที่ไว้อย่างชัดเจน ส่วนกระบวนการในการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ที่ดินสมควรให้ชุมชนจัดการกันเอง ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมนาหัวข้อการปฏิรูปที่ดิน ในการประชุม workshop ทีมสื่อสาธารณะเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป โดยมี powerpoint ประกอบการนำเสนอเรื่องการปฏิรูปที่ดิน ว่าด้วยแนวทางการกระจายที่ดินของรัฐในอดีต สรุปสถานการณ์ และปัญหาที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขจวบจนปัจจุบัน

ติดตามอ่านเอกสารประกอบการนำเสนออื่นๆ
ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …
สิทธิในที่ดินของชุมชน: โฉนดชุมชนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาภาพ: http://www.oknation.net/blog/myphoto/2012/03/26/entry-1

Download (PDF, 1.43MB)

Comments are closed.