โดย:ดวงมณี เลาวกุล
วันที่:October 28, 2012

นโยบายและมาตรการทางการคลังคือทางเลือกสำคัญทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยนำพาประเทศไทยหลุกพ้นจากปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ในปัจจุบัน โครงสร้างภาษีของประเทศไทยในปัจจุบันมีสัดส่วนภาษีทางอ้อมค่อนข้างสูงและมีอัตราที่แท้จริงในลักษณะถดถอย ซึ่งหมายความว่าคนตัวเล็กตัวน้อยกลับต้องแบกรับภาษีก้อนใหญ่กว่าคนตัวใหญ่ ในทำนองเดียวกัน ที่ดินส่วนใหญ่ในประเทศยังคงกระจุกตัวอยู๋ในมือคนส่วนน้อย

ข้อสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้ ชี้ว่าการเก็บภาษีมี่สวนช่วยในการทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น โดยควรจัดเก็บภาษาีทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ ฐานรายได้ ฐานการบริโภค และฐานทรัพย์สิน

ที่มาภาพ: http://prachatai.com/journal/2012/08/42316

Download (PDF, 1.71MB)

Comments are closed.