เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 7: การปฏิรูปการกระจายอำนาจเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ที่มาภาพ: http://p-power.org/detail.php?p_id=2183

Download (PDF, 94KB)

Download (PDF, 78KB)

Comments are closed.