กิจกรรม v-reform

สมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 9: วาระครั้งต่อไป

เอกสารการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 9: วาระครั้งต่อไป

สมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 8: ศิลปะกับการเยียบวยาสังคม

เอกสารการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 8: ศิลปะกับการเยียวยาสังคม

สมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 7: การปฏิรูปการกระจายอำนาจเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 7: การปฏิรูปการกระจายอำนาจเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

สมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 6: การสร้างสังคมที่คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 6: การสร้างสังคมที่คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

สมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 5: การสร้างระบบหลักประกันในการดำรงชีพและระบบสังคมที่สร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุ

เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 5: การสร้างระบบหลักประกันในการดำรงชีพและระบบสังคมที่สร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุ

สมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 4: การปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อความเป็นธรรม

เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 4: การปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อความเป็นธรรม

สมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3: การคืนความเป็นธรรมกับประชาชนกรณีที่ดินและทรัพยากร

เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3: การคืนความเป็นธรรมกับประชาชนกรณีที่ดินและทรัพยากร

สมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2: โครงสร้างการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2: โครงสร้างการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >