V-Multimedia

การวางแผนพลังงานอย่างยั่งยืน – เดชรัต สุขกำเนิด

ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการใช้พลังงานหลายมิติ เช่น การพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลเป็นหลัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ การใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การขาดแผนสนับสนุนพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน

การบรรยายเรื่อง ‘การปฏิรูปพลังงานไทย : การวางแผนพลังงานอย่างยั่งยืน’ ของ เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอสภาพปัญหาของระบบพลังงานไทย ทางเลือกในการจัดการปัญหา รวมถึงแนวทางในการปฏิรูประบบพลังงานไทย ผ่านกรณีศึกษาที่ทำได้จริงและเกิดขึ้นแล้วในสังคมไทย

สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน – สฤณี อาชวานันทกุล

ในปัจจุบันโลกเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย อันเป็นผลพวงของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและไม่เป็นธรรม เช่นนี้แล้วจึงเกิดกระแสผลักดันและดึงดูดให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวจากการมุ่งแสวงหากำไรสูงสุดของบริษัทตนเป็นสรณะ มาเป็น ‘ธุรกิจแห่งคุณค่า’ ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจที่ดีด้วยได้

สฤณี อาชวานันทกุล แห่งบริษัท ป่าสาละ จำกัด ชวนเราท่องโลกธุรกิจแห่งคุณค่า ‘สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน’ บอกเล่าถึงสภาพปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ แนวคิดเรื่องความยั่งยืนในฐานะทางออกของปัญหา และบทบาทของภาคธุรกิจในการสร้างความยั่งยืนและความเป็นธรรมแก่สังคม ผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจทั่วโลก

การปฏิรูประบบการศึกษาไทย – สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่ง ทั้งในมิติเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความไร้ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับโลกในยุคสมัยใหม่

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จะชวนเราเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการศึกษาไทย โดยชี้ให้เห็นว่า แกนกลางของปัญหาอยู่ที่การขาดความรับผิดชอบ (accountability) ของระบบการศึกษา พร้อมนำเสนอแนวทางในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ผ่านการบรรยายเรื่อง “การปฏิรูประบบการศึกษาไทย”

สู้กับคอร์รัปชัน เรื่องเพ้อเจ้อที่ต้องเริ่มจริงจังเสียที – บรรยง พงษ์พานิช

คอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมเศรษฐกิจไทยมาช้านาน อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าปัญหานี้จะรุนแรงมากขึ้น การจัดอันดับความโปร่งใสโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา ได้ให้คะแนนความโปร่งใสของประเทศไทยเพียง 35 คะแนนจากคะแนนเต็มร้อย ถือว่าอยู่ในลำดับที่ 102 จาก 177 ประเทศ นอกจากนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นในประเทศไทยยังพบว่า นักธุรกิจกว่าร้อยละ 70 ยอมรับว่าตัวเองเคยจ่ายสินบน และเยาวชนกว่า 2 ใน 3 ก็ยอมรับได้หากมีการคอร์รัปชัน

ในการบรรยายเรื่อง “สู้กับคอร์รัปชัน เรื่องเพ้อเจ้อที่ต้องเริ่มจริงจังเสียที” บรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ผู้เขียนหนังสือ “หางกระดิกหมา: คู่มือต้านคอร์รัปชันที่ไปไกลกว่าการร้องหาคนดี” จะชวนเปิดโลกคอร์รัปชันในสังคมไทย ผ่านการถอดรื้อมายาคติว่าด้วยคอร์รัปชัน พร้อมทั้งอธิบายถึงวิถีและกลยุทธ์แห่งการคอร์รัปชัน โทษของคอร์รัปชัน และปิดท้ายด้วยวิธีการในการต่อสู้กับคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย

ความหมาย คุณค่า และความสวยงามของประชาธิปไตย – ประจักษ์ ก้องกีรติ

คำว่า “ประชาธิปไตย” เป็นคำปริศนาคำหนึ่ง นักคิด นักปรัชญา และนักปกครองจำนวนมากให้นิยามกับคำๆ นี้แตกต่างหลากหลายกันไป เมื่อ “ประชาธิปไตย” เดินทางผ่านพัฒนาการทางความคิดและทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน ความหมายของคำว่า “ประชาธิปไตย” จึงแปรเปลี่ยนตามบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมตามแต่ละยุคสมัยอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง มิหนำซ้ำ สารพัดกลุ่มการเมืองต่างพยายามช่วงชิงการนิยามคุณค่าและความหมายของ “ประชาธิปไตย” ในแบบของตน

เช่นนี้แล้ว ที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย” นั้นคืออะไรกันแน่? ประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร? ประชาธิปไตยเท่ากับเผด็จการเสียงข้างมากจริงหรือ? เราจะสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคงถาวรได้อย่างไร? ประจักษ์ ก้องกีรติ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะตอบคำถามสำคัญเหล่านั้น ผ่านการบรรยายเรื่อง “ความหมาย คุณค่า และความสวยงามของประชาธิปไตย”

ปฏิรูปภาษี

การจัดเก็บภาษีคือการหารายได้เข้ารัฐเพื่อนำมาสร้างสวัสดิการและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ หากมีการออกแบบที่เหมาะสมระบบภาษียังเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคม

อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีของประเทศเรามีอะไรแปลกๆ หลายประการ ตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ควรจะเป็นฐานภาษีหลักกลับจัดเก็บได้คิดเป็นสัดส่วนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล แม้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า แต่ในทางปฏิบัติก็เปิดช่องทางการลดหย่อนภาษีมากมาย นอกจากนี้ ยังไม่มีการพิจารณาจัดเก็บเก็บภาษีฐานทรัพย์สินอย่างจริงจัง เช่น ภาษีการถือครองที่ดิน หรือภาษีผลได้จากทุน

ร่วมสำรวจปัญหาต่างๆ ได้ในตอนนี้

ระบบประกันสังคม ตอนที่ 2

มนุษย์เงินเดือนทุกคนจะถูกหักรายได้ 5 เปอร์เซ็นต์ทุกเดือนตั้งแต่เริ่มทำงานยันเกษียณเพื่อนำไปสมทบกองทุนประกันสังคม โดยหวังว่ากองทุนดังกล่าวจะช่วยเหลือเราในยามป่วย คลอดลูก ว่างงาน หรือชราภาพ

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงกลับพบว่ากองทุนประกันสังคมในปัจจุบันกลับถูกบริหารจัดการอย่างไร้ประสิทธิภาพ จัดเก็บเงินสมทบไม่ค่อยได้ แถมยังถูกทำนายว่าจะล้มละลายในอีกยี่สิบปีข้างหน้า

เราจะแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ ความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมเหล่านี้ได้อย่างไร ติดตามได้ในตอนนี้

ระบบประกันสังคม ตอนที่ 1

ระบบประกันสังคมคือระบบที่ทำหน้าที่เป็นหลักประกันความเสี่ยงให้แก่สมาชิกที่จ่ายเงินสมทบในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ คลอดบุตร ทุพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน กล่าวได้ว่าระบบดังกล่าวเป็นระบบสวัสดิการที่มีความสำคัญยิ่งกับผู้คนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามระบบประกันสังคมในปัจจุบันกำลังเผชิญหน้าอยู่กับวิกฤติในระดับล่มสลาย ทั้งจากการนำเงินกองทุนไปลงทุน ซื้อหุ้น ปล่อยกู้ หนี้เสีย ค่าบริหารจัดการสำนักงาน และอื่นๆ

ร่วมติดตามปัญหาต่างๆ ได้ในตอนนี้

ปฏิรูปการศึกษา

ในขณะที่คะแนนสอบของเด็กๆ ของเราตกต่ำลงเรื่อยๆ งบประมาณการศึกษาและเงินเดือนครูพุ่งทะยาน ข้อมูลเชิงประจักษ์นี้ชี้ชัดว่าการขาดแคลนทรัพยากรอาจไม่ใช่ปัญหาหลักเท่ากับการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ

เชิญร่วมติดตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาผ่านการสร้างระบบความรับผิดรับชอบให้ครูและผู้อำนวยการต้องรับผิดชอบต่อผลการเรียนของเด็ก แทนระบบเดิมที่ผลการเรียนไม่ถูกนำมาประกอบในการพิจารณาผลงานครู, การสร้างหลักสูตรที่เน้นทักษะการคิดและการเขียน, การสอบวัดผลที่มีคุณภาพ, การสนับสนุนงบประมาณและรางวัล, และระบบการช่วยเหลือสถานศึกษาที่เสียเปรียบ

จับตา!! กสทช.

กสทช. หรือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการตามชื่อ ซึ่งทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวเราทุกคน

คนไทยต้องเฝ้ารอกันนับสิบปีกว่าจะได้มาซึ่ง กสทช. 11 คน แต่น่าสนใจว่าเมื่อตั้งขึ้นแล้วคณะกรรมการดังกล่าวทำงานได้โปร่งใสมีประสิทธิภาพเพียงใด หากพิจารณาจากบทบาทในการกำกับดูแล เช่น การกำกับดูแลสัญญาณเน็ต ค่าโทร ค่าโรมมิ่ง หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาเช่นการจัดการประมูลคลื่น 3G การขยายระยะเวลาคลื่น 1800 หรือการทำหน้าที่จัดการประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 24 ช่อง

เชิญร่วมกันจับตา กสทช. (สนใจติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.nbtcpolicywatch.org/)

รัฐช่วยอะไรเราบ้างเมื่อน้ำท่วม (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 4)

สิ่งสำคัญที่ตามมาหลังภัยพิบัติคือบทบาทของรัฐในการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ในการพิจารณาออกแบบกระบวนการดังกล่าว สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้คือการคำนึงถึงหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข การหาแหล่งรายได้ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ใครสนใจ ลองมาพิจารณารายละเอียดประเด็นดังกล่าวและตัวอย่างกรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำท่วมประเทศเยอรมันและออสเตรเลียกัน

เขาจัดการน้ำ (ท่วม) กันอย่างไร? (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 3)

น้ำท่วมมีด้วยกันหลายสาเหตุ การสร้างสิ่งก่อสร้างเช่นคันกั้นน้ำหรือพื้นที่ปิดล้อมอาจจำเป็นในหลายกรณี แต่ไม่ใช่สูตรสำเร็จในการแก้ปัญหา

ร่วมสำรวจตัวอย่างความสำเร็จและบทเรียนในต่างประเทศ เช่น แนวทางการสร้าง ‘Room for the river’ ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ระบบสุดล้ำและการเตรียมความพร้อมในระดับชุมชนของประเทศญี่ปุ่น เรื่อยมาจนถึงตัวอย่างจากภายในประเทศเราเอง เช่น ระบบเหมืองฝายของลุ่มน้ำขาน จังหวัดเชียงใหม่ การกำจัดสิ่งกีดขวางและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งของจังหวัดเพชบูรณ์ การร่วมมือประสานงานกันของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การปรับตัวโดยใช้หลัก ‘อยู่กับน้ำ’ ของอำเภอท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติศาสตร์น้ำประเทศไทย (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 2)

ในปัจจุบัน ประเทศไทยถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติสูงติดอันดับที่ 13 ของโลก โดยมีความเสี่ยงถึง 81.2 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ผู้ประเมินยังชี้อีกว่าหากบ้านเราเผชิญมหาอุทกภัยเพียงหนึ่งครั้ง (เช่นในปี พ.ศ.2554) จะเกิดผลกระทบแก่ประเทศและประชาชนอย่างสาหัส

ร่วมติดตามกราฟฟิคง่ายๆ อธิบายประวัติศาสตร์ระบบผังเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องหลังของประวัติศาสตร์ระบบน้ำและน้ำท่วมในประเทศไทยได้ที่นี่

น้ำท่วมไทย! ใครจัดการ? (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 1)

น้ำท่วมไทย 2554 ถือเป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ติดอันดับสี่ในหน้าประวัติศาสตร์โลก เพราะสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ 11.2 ล้านไร่ใน 65 จังหวัด 13 ล้านกว่าชีวิตได้รับผลกระทบ มีผู้เสียชีวิตกว่า 813 คน และสร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 1.44 ล้านล้านบาท

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มและระบบนิเวศซึ่งถูกทำลาย สาเหตุหนึ่งของปัญหาที่หนักหนานี้เป็นผลจากการที่ประเทศไทยขาดระบบการบริหารจัดการ แผนหลัก งบประมาณ และการเตรียมความพร้อม

โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาลคืออะไร ใช่คำตอบหรือไม่ ลองติดตามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่นี่

ทำไมต้องมีกฏหมายปฏิรูปที่ดิน

ที่ดินในประเทศไทย 320 ล้านไร่ ร้อยละ 60 เป็นของรัฐ ที่เหลือร้อยละ 40 เป็นของประชาชน แต่ที่ว่าเป็นของประชาชนนั้น 9 ใน 10 อยู่ในมือคน 6 ล้านคน โดยพื้นที่ 9 ส่วนนี้ ถูกปล่อยทิ้งร้างถึงร้อยละ 70 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง 127,384,000,000 บาทต่อปี

ทั้งที่มีที่ดินมากขนาดนี้ คนไทยอีก 50 กว่าล้านคนต้องอัตคัดในที่ดินจำกัดจำเขี่ย คนจนต้องถูกรุกไล่ที่จากการประกาศพื้นอุทยานซ้อนที่ทำกิน ถูกผู้ได้เปรียบกว้านซื้อที่ดินทำกินเพื่อไปนำเก็งกำไร และถูกบังคับให้ต้องขายกรรมสิทธิ์

เชิญติดตามทางออกของปัญหาผ่านกฎหมาย 3 ฉบับ ว่าด้วยการให้สิทธิชุมชนในการถือครองที่ดินร่วมกันเพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐในพื้นที่ทับซ้อน การเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าตามจำนวนที่ดินที่ถือครองและการใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า และธนาคารที่ดินที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ขาดแคลนเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าว

การปฏิรูประบบแรงงาน

รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ประชากรวัยแรงงานไทยร้อยละ 60 มีรายได้ประจำไม่ถึง 6,000 บาทต่อเดือน คุณภาพชีวิตจึงตกต่ำและเดือดร้อนถึงครอบครัว

การขาดอำนาจต่อรอง ค่าจ้างที่ไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพและทักษะ การขาดการสนับสนุน ส่งเสริม และรับประกันฝีมือ การขาดระบบสนับสนุนสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม และสวัสดิการ

เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไข เพราะความมั่นคงของแรงงาน คือความมั่นคงของประเทศไทย

พลังงานหมุนเวียน: ทางออกที่รัฐไม่ได้พูดถึง

วิกฤติพลังงานเข้าใกล้เรามาทุกที บ้างว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจะหมดโลกในปี 2050 บ้างว่ามลพิษจากการผลิตพลังงานในปัจจุบันมีมากเกินกว่าโลกจะรับไหว

เบื้องหน้าหุบเหว พลังงานหมุนเวียนคือสะพานไปสู่โลกยุคต่อไป

ร่วมติดตามแนวคิดการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้เป็นผู้ผลิตพลังงานจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และบทบาทของรัฐในการสนับสนุนการพึ่งพาตนเองทางพลังงานของชุมชนและประชาชนได้ที่นี่

แก้คอรัปชั่น เริ่มที่ใคร?

จริงหรือ….มีคอร์รัปชั่นที่สร้างความเจริญได้?
จริงหรือ…ที่ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันได้ถ้าไม่จ่ายค่าคอร์รัปชั่น?
จริงหรือ…ที่ทุกคนสามารถคอร์รัปชั่นกันเพียงเล็กน้อยได้และไม่เกินเลยไปสู่การกอบโกยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด?
จริงหรือ…ที่ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นเพราะนักการเมือง ข้าราชการและนักธุรกิจสมคบคิดกันเท่านั้น ในขณะที่เด็กนักเรียนยังลอกข้อสอบ คนทำผิดกฎจราจรยังยัดเงินให้ตำรวจแทนที่จะไปเสียค่าปรับอย่างถูกกฎหมาย

และจริงหรือ…ถ้าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้ก็ต้องไม่เหลือความเป็นคนไทย เพราะคอร์รัปชั่นอยู่ในวิธีคิดและในวัฒนธรรมของเรา?

กองทุนการออมแห่งชาติ

คุณรู้หรือไม่ว่า ในปัจจุบัน ประชาชนที่อยู่ในวัยแรงงานถึงร้อยละ 70 หรือ 30 ล้านกว่าคน ไม่มีหลักประกันรายได้ยามแก่ชราใดๆ ทั้งสิ้น จะมีก็เพียงเงินสงเคราะห์ยามแก่ชราเดือนละ 600 บาท และในอนาคตบ้านเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging society)

ร่วมกันสนับสนุนพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ง่ายๆ เพียงร่วมเป็น ‘สายตา’ หนึ่งที่จับจ้องสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิด

รูปแบบชุมชนพึ่งพาตนเอง (6)

ท่าข้าม ตำบลแห่งความสุขและการพึ่งพาที่หาดใหญ่

สถานที่แห่งนี้คือที่ที่ชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกันโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก ทั้งรวมกลุ่มกัำนทำกิจกรรมตามวัยหรือความสนใจ ร่วมกันสร้างระบบธนาคารหมู่บ้านที่แต่ละแห่งเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน มีระบบตัวแทนหมู่บ้านเพื่ิอร่วมกันคิดและตัดสินใจ การสร้างพลังงานทดแทนด้วยตนเอง และการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >