ในปัจจุบันโลกเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย อันเป็นผลพวงของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและไม่เป็นธรรม เช่นนี้แล้วจึงเกิดกระแสผลักดันและดึงดูดให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวจากการมุ่งแสวงหากำไรสูงสุดของบริษัทตนเป็นสรณะ มาเป็น ‘ธุรกิจแห่งคุณค่า’ ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจที่ดีด้วยได้

สฤณี อาชวานันทกุล แห่งบริษัท ป่าสาละ จำกัด ชวนเราท่องโลกธุรกิจแห่งคุณค่า ‘สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน’ บอกเล่าถึงสภาพปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ แนวคิดเรื่องความยั่งยืนในฐานะทางออกของปัญหา และบทบาทของภาคธุรกิจในการสร้างความยั่งยืนและความเป็นธรรมแก่สังคม ผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจทั่วโลก

เชิญติดตามชุดความรู้ในประเด็นอื่นๆ ได้ที่โรงเรียนไท

Comments are closed.