โดย:สปร.
วันที่:January 27, 2013

ท่าข้าม ตำบลแห่งความสุขและการพึ่งพาที่หาดใหญ่

สถานที่แห่งนี้คือที่ที่ชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกันโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก ทั้งรวมกลุ่มกัำนทำกิจกรรมตามวัยหรือความสนใจ ร่วมกันสร้างระบบธนาคารหมู่บ้านที่แต่ละแห่งเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน มีระบบตัวแทนหมู่บ้านเพื่ิอร่วมกันคิดและตัดสินใจ การสร้างพลังงานทดแทนด้วยตนเอง และการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

Comments are closed.