ในขณะที่คะแนนสอบของเด็กๆ ของเราตกต่ำลงเรื่อยๆ งบประมาณการศึกษาและเงินเดือนครูพุ่งทะยาน ข้อมูลเชิงประจักษ์นี้ชี้ชัดว่าการขาดแคลนทรัพยากรอาจไม่ใช่ปัญหาหลักเท่ากับการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ

เชิญร่วมติดตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาผ่านการสร้างระบบความรับผิดรับชอบให้ครูและผู้อำนวยการต้องรับผิดชอบต่อผลการเรียนของเด็ก แทนระบบเดิมที่ผลการเรียนไม่ถูกนำมาประกอบในการพิจารณาผลงานครู, การสร้างหลักสูตรที่เน้นทักษะการคิดและการเขียน, การสอบวัดผลที่มีคุณภาพ, การสนับสนุนงบประมาณและรางวัล, และระบบการช่วยเหลือสถานศึกษาที่เสียเปรียบ

Comments are closed.