ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่ง ทั้งในมิติเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความไร้ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับโลกในยุคสมัยใหม่

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จะชวนเราเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการศึกษาไทย โดยชี้ให้เห็นว่า แกนกลางของปัญหาอยู่ที่การขาดความรับผิดชอบ (accountability) ของระบบการศึกษา พร้อมนำเสนอแนวทางในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ผ่านการบรรยายเรื่อง “การปฏิรูประบบการศึกษาไทย”

เชิญติดตามชุดความรู้ในประเด็นอื่นๆ ได้ที่โรงเรียนไท

Comments are closed.