ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการใช้พลังงานหลายมิติ เช่น การพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลเป็นหลัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ การใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การขาดแผนสนับสนุนพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน

การบรรยายเรื่อง ‘การปฏิรูปพลังงานไทย : การวางแผนพลังงานอย่างยั่งยืน’ ของ เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอสภาพปัญหาของระบบพลังงานไทย ทางเลือกในการจัดการปัญหา รวมถึงแนวทางในการปฏิรูประบบพลังงานไทย ผ่านกรณีศึกษาที่ทำได้จริงและเกิดขึ้นแล้วในสังคมไทย

เชิญติดตามชุดความรู้ในประเด็นอื่นๆ ได้ที่โรงเรียนไท

Comments are closed.