รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ประชากรวัยแรงงานไทยร้อยละ 60 มีรายได้ประจำไม่ถึง 6,000 บาทต่อเดือน คุณภาพชีวิตจึงตกต่ำและเดือดร้อนถึงครอบครัว

การขาดอำนาจต่อรอง ค่าจ้างที่ไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพและทักษะ การขาดการสนับสนุน ส่งเสริม และรับประกันฝีมือ การขาดระบบสนับสนุนสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม และสวัสดิการ

เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไข เพราะความมั่นคงของแรงงาน คือความมั่นคงของประเทศไทย

Comments are closed.