องค์ความรู้

  รูปแบบชุมชนพึ่งพาตนเอง (5)

  ออมทุกอย่าง สร้างวิถีพอเพียงที่บุกลาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

  ความล้มเหลวจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การสัมปทานป่าไม้และโครงการต่างๆ ที่สร้างความอยากมีอยากได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ปัญหาการพนัน ปัญหามันเทศล้นตลาด และภัยธรรมชาติที่ซ้ำเติม ทำให้หนี้ทั้งในและนอกระบบที่เบ่งบานทั่วหมู่บ้านมาอย่างยาวนาน

  ชาวบ้านจึงลุกขึ้นมาปลดหนี้ด้วยการตั้งกลุ่มสตรีออมทรัพย์วันละ 30 บาท พึ่งพาระบบบริหารหนี้รวม วางแผนปล่อยกู้สมาชิก และปรับโครงสร้างหนี้

  รูปแบบชุมชนพึ่งพาตนเอง (4)

  วิกฤติกลายเป็นโอกาส เมื่อ นาล่ม น้ำท่วม เกิดหนี้สิน ไม่เหลือข้าวไว้กิน และสุดท้ายคือวิกฤติสารเคมีที่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม นำพาให้ชาวบ้านนาหืก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลิกเปลี่ยนการทำนาโดยใช้สารเคมี ไปสู่วิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

  เชิญติดตามเรื่องราวที่มาของโฮงเฮียนวิถีชีวิตเกษตรกร และสถาบันการเงินชุมชนซึ่งเป็นรากฐาน ที่สร้างขึ้นจากพลังชุมชน

  รูปแบบชุมชนพึ่งพาตนเอง (3)

  เมื่อภัยแล้งสร้างพลังให้ชาวหนองยาง ที่หนองฉาง อุทัยธานี

  ผ่านมาเกือบ 40 ปี สถาบันการเงินชุมชน ศูนน์ธุรกิจชุมชน ซึ่งยกระดับความช่วยเหลือทางการเงินสู่ประชาชนทั้งชุมชน พัฒนาอาชีพ สร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ ช่วยพาคนในหมู่บ้านหลุดพ้นจากหนี้นอกระบบ

  รูปแบบชุมชนพึ่งพาตนเอง (2)

  ชุมชนคนเอาถ่าน แห่งอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

  เมื่อภูมิปัญญาการเผาถ่านกลายเป็นฐานเพิ่มพูนรายไ้ด้และชื่อเสียง รวมถึงกลายเป็นทางออกทางเศรษฐกิจเมื่อยกระดับกิจการกลายเป็นสถาบันการเงินชุมชนคนเอาถ่านแห่งวิหารแดง

  เชียงใหม่มหานคร โดย ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง

  คลิปอินโฟกราฟฟิคเชียงใหม่มหานคร โดย ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง

  “ในปัจจุบัน การปกครองของเรา นโยบายทั้งหมดถูกส่งมาจากส่วนกลาง บางครั้ง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากกมาย แก่พื้นที่ที่อยู่ห่างไกล เช่น เชียงใหม่ เนื่องจากความแตกต่าง ทางพื้นที่ ชุมชน วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ และปัจจัยต่างๆ อีกมากมายหลายประการ

  สำหรับ การเสนอข้อแก้ไขปัญหา หรือ การตัดสินใจในบางกรณี ในจังหวัดนั้นไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากการรวมศูนย์ทุกอย่างไว้ที่ส่วนกลาง ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ และการส่งเรื่องกลับเข้าไปให้ส่วนกลางพิจารณานั้น กลับมีข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆมากมาย
  เกิดความไม่สะดวกและไม่ทันการ

  ร่าง พ.ร.บ. เชียงใหม่มหานครเสนอแนวความคิดใหม่ ให้มอบอำนาจการบริหารจัดการและการตัดสินใจต่างๆ แก่ ราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อทำให้เกิดความสะดวกคล่องตัวและมีข้อดีเพิ่มขึ้นอีกหลายประการ ท่านสามารถ ศึกษาร่าง พ.ร.บ. เชียงใหม่มหานคร และ ร่วมสนับสนุน ได้ที่

  https://www.facebook.com/ChiangmaiLink.page และ http://chiangmailink.org/ และ http://p-power.org/”

  รูปแบบชุมชนพึ่งพาตนเอง (1)

  “…วิกฤติธรรมชาติยังพอทำความเข้าใจได้ แต่วิกฤติที่ชาวบ้านเวฬุวันหมดความอดทน เมื่อปี 2543 ก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิขายได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง หลายครั้ง ที่ต้องเสียค่าขนส่งข้าวเปลือกเข้าโรงสี แต่ต้องถูกปฏิเสธ และบ่อยครั้งถูกกดราคาจากความชื้น…”

  ผลจากวิกฤติ นำมาสู่การถอดบทเรียนและจัดตั้งโรงสีบ้านเวฬุวัน บทพิสูจน์พลังชุมชนของชาวนานักสู้แห่งวังบ่อ จังหวัดนครสวรรค์

  กองทุนยุติธรรม

  ความยุติธรรมคือสิ่งที่ใช้ในการแก้ไขข้อพิพาททางสังคม ดังนั้นสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมของพลเมืองจึงสำคัญอย่างยิ่่ง แต่เมื่อการใช้สิทธิดังกล่าวนั้นมีภาระต้นทุนสูง ผู้คนจึงเข้าถึงได้ไม่เท่ากัน ในปัจจุบันคนจนจำนวนมากที่อยู่ในกระบวนการไม่ได้รับสิทธิอย่างที่ควรจะได้ เราไม่ควรมองข้ามปัญหาดังกล่าวเพียงเพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับเรา คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าวันหนึ่งคุณจะไม่กลายเป็นผู้เสียเปรียบบ้าง

  ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากร

  ปัญหาความยากจนไม่ได้เกิดจากการที่ใครบางคนตกขบวนรถไฟแห่งการพัฒนา แต่เกิดจากการที่ผู้คนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศจึงไม่อาจกล่าวโทษแต่เพียงตัวบุคคล แต่ต้องอาศัยการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจปัญหาอย่างเป็นระบบ เชิญรับชมรับฟังประเด็นความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากร เพื่อร่วมกันหาทางนำพาประเทศเราไปสู่แนวทางแห่งการพัฒนาที่เท่าเทียมและยั่งยืน

  การปฏิรูปการเกษตร

  ทั้งที่ประเทศไทยกล่าวอ้างว่าตนเป็นประเทศเกษตรกรรมรวมถึงเป็นครัวโลก แล้วเหตุใดชาวนาซึ่งเป็นฐานรากของสังคมการเกษตรจึงต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก? และทำไมประเทศเราจึงต้องกังวลกับเรื่องความมั่นคงทางอาหาร? การแก้ไขสภาพการณ์เหล่านี้ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาในเชิงโครงสร้าง แล้วจึงหาทางออกที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา ป้องกันพวกเขาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงสร้างความมั่นคงทางการเกษตรให้เกิดขึ้นในประเทศของเรา

  การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ

  การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพื่อกระจายอำนาจสู่ประชาชนและท้องถิ่น คือการเปลี่ยนแปลงสถานะประชาชนจากการเป็นผู้ฟังอย่างเดียวสู่การเป็นผู้พูด และเมื่อทุกคนมีสิทธิที่จะพูดอย่างเท่าเทียม ก็จะทำให้สังคมเราเกิดการ “คุย” กันขึ้น การมีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวนี้ จะเป็นพลังฐานรากที่ทำให้สังคมเราเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

  การปฏิรูปการศึกษา

  การศึกษาคือรากฐานของความเป็นพลเมือง หากการศึกษามีล้มเหลว ปัญหาอื่นๆ ก็จะตามมา ดังนั้นในปัจจุบันประเทศไทยจึงทุ่มเทงบประมาณถึงหนึ่งในสี่ต่อปีเพื่อสนับสนุน แต่ทำไมการศึกษาในประเทศยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าย่อหย่อนในเชิงคุณภาพ ดังนั้นเพื่อไม่ให้งบประมาณที่ทุ่มเทลงไปสูญเปล่า สมควรที่จะมีการพิจารณาหาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมไทย

  การสร้างความเป็นพลเมือง

  สถิติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงหลัง สะท้อนว่าประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง แต่อะไรคือสิทธิ และหน้าที่ของพลเมืองที่นอกเหนือไปจากการใช้สิทธิเลือกตั้ง? โดยเฉพาะในห้วงเวลาแห่งความขัดแย้งเช่นในปัจจุบัน เราตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่เหล่านี้ดีหรือยัง? เชิญรับชมและรับฟังได้ที่นี่

  การปฏิรูปที่ดิน

  ทุกวันนี้ที่ดินในประเทศไทยกระจุกตัวอยู่ที่คนจำนวนน้อย ทั้งที่ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน กล่าวได้ว่าสภาพดังกล่าวเป็นรากเหง้าสำคัญที่สร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติอื่นๆ ตามมา ดังนั้นการปฏิรูปที่ดินจึงเป็นประเด็นสำคัญที่พลเมืองไทยทุกคนสมควรใส่ใจ

  การผูกขาด: ตลาดไข่ไก่

  หากประเทศไทยเป็นครัวโลก แล้วทำไมไข่ไก่จึงแพง? ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการผูกขาดตลาดไข่ไก่โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งการผูกขาดที่เกิดขึ้่นนอกจากเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยประสบความยากลำบากและล้มหายตายจากไปจากตลาดดังกล่าว ก

  การผูกขาดทางการค้า

  ปัญหาของแพงเป็นเรื่องที่ผู้คนบ่นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่น้อยครั้งที่เราจะมองทะลุเห็นถึงปัญหาในระดับโครงสร้าง อันได้แก่ปัญหาเรื่องการผูกขาดทางการค้า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาใกล้ตัวเราทุกคนคน ดังนั้นหากไม่ใช่พวกเราแล้วใครเล่าจะมากระตือรือร้นแก้ไข อะไรคือปัญหา? แก้ไขอย่างไร? สนใจหาคำตอบได้ที่นี่

  เหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจฉบับพกพา

  เชิญชมข้อมูลและสถิติที่จะช้วยชี้ให้เราเห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจภายในสังคมไทย แน่นอนว่าความเท่าเทียมสมบูรณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นในโลก แต่น่าลองใคร่ครวญดูว่าความเหลื่อมล้ำอย่างสุดโต่ง อันนำไปสู่สภาพการณ์ที่มีผู้ชนะตลอดการกับผู้แพ้ถาวรนั้น ใช่สภาพสังคมอุดมคติที่เราฝันไว้ร่วมกันหรือไม่?

  ความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส

  แม้กฎหมายไทยจะระบุไว้ว่าพลเมืองทุกคนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกัน แต่หากพิจารณาจากสภาพจริง จะพบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสิทธิและโอกาสของประชาชนในมิติต่างๆ มากมายที่ยังคงรอการแก้ไข ดังนั้นโปรดอย่าเลยผ่าน เพราะปัญหาดังกล่าวใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

  ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา

  ทราบกันดีว่าสังคมเรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ แต่อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเราไม่เท่ากัน? เพราะโชคชะตา ความขยัน หรือปัญหาเชิงโครงสร้าง เชิญร่วมหาคำตอบได้ ณ ที่นี้

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2