การจัดเก็บภาษีคือการหารายได้เข้ารัฐเพื่อนำมาสร้างสวัสดิการและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ หากมีการออกแบบที่เหมาะสมระบบภาษียังเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคม

อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีของประเทศเรามีอะไรแปลกๆ หลายประการ ตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ควรจะเป็นฐานภาษีหลักกลับจัดเก็บได้คิดเป็นสัดส่วนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล แม้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า แต่ในทางปฏิบัติก็เปิดช่องทางการลดหย่อนภาษีมากมาย นอกจากนี้ ยังไม่มีการพิจารณาจัดเก็บเก็บภาษีฐานทรัพย์สินอย่างจริงจัง เช่น ภาษีการถือครองที่ดิน หรือภาษีผลได้จากทุน

ร่วมสำรวจปัญหาต่างๆ ได้ในตอนนี้

Comments are closed.