ภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสองชุดเพื่อศึกษาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย มีวาระการทำงานสามปี

ชุดหนึ่งที่ยุติบทบาทไปหลังทำงานครบหนึ่งปี คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งมีคุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน

อีกหนึ่งคือคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี นพ.ประเวศ วะสีเป็นประธาน มีแนวทางการทำงานหลักคือการจัดตั้งสมัชชาจังหวัดและสมัชชาระดับประเทศเพื่อระดมข้อเสนอและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คือผู้มีบทบาทสำคัญทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคณะกรรมการสมัชชา โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและจัดการความรู้สนับสนุนคณะกรรมการใหญ่และสนับสนุนการปฏิรูประยะยาว

ปัจจุบัน คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปมีอายุการทำงานย่างเข้าสู่ปีสุดท้าย ทีมงานเว็บไซต์ V-Reform จึงเข้าพบคุณหมอสมศักดิ์เพื่อชวนคุณหมอสรุปบทเรียนของสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

ซึ่งแน่นอนว่าบทเรียนดังกล่าวถือเป็นบทเรียนของสังคมไทยด้วยเช่นกัน

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.