การเงินชุมชนคือแนวทางสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้คนในประเทศ เนื่องจากองค์กรการเงินและกองทุนที่เกิดขึ้น จะทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินกู้ ส่งเสริมให้เกิดการออม รวมถึงอาจนำไปสู่การลงทุนพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวิถีชุมชน

V-Radio ตอนนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ มาพูดคุยเกี่ยวกับความหมาย ที่มาที่ไป ความเบ่งบาน และข้อจำกัดของการเงินชุมชนในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการส่งเสริมทีส่วนกลางสามารถทำเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่การเงินชุมชน

อาจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.